پيشينه تحقيق پیمان شکنی زناشویی

پيشينه تحقيق پیمان شکنی زناشویی

پيشينه تحقيق پیمان شکنی زناشویی
پیمان شکنی زناشویی
خیانت یا‌ عهدشکنی زناشویی‌ نوعی درگیری جنسی ، عاطفی ، یا عاطفی – جنسی‌ با‌ فردی‌ غیر‌ از همسر است که از او پنهان می‌شود و ویژگی اصلی ان رازگونه بودن آن می‌باشد ( براون ، 2001 ). اما به طور کلی تعریفی که‌ می‌توان‌ برای‌ عهدشکنی زناشویی به کـار بـرد براساس برداشتی است که‌ زوجین‌ از مفهوم پیمان زناشویی دارند ( پیتمن‌ ، 1989 ).
درصد اشخاص متاهل‌ عهدشکن از پژوهشی به پژوهش دیگر متفاوت است . یک توضیح‌ برای این اختلافات گسترده ممکن‌ است‌ محافظه‌کاری‌ ذاتی پاسخ‌دهندگان در حین پاسخ به‌ سوالات باشد .
به نظر مـی‌رسد فـراوانی‌ نسبت عهدشکنی در ایالات متحده رو به افزایش است ( گوردون ، باکوم و اشنایدر ، 2008 ). در پژوهشهای اخیر با ارایه‌ی نمونه‌های بزرگ ، تقریبا % 25 – 22 از مردان‌ و % 15 – 11‌ از‌ زنان نشان داده‌اند که حداقل یکبار درگیر رابطه‌ی جنسی خارج از‌ حیطه‌ ی‌ زناشویی شده‌اند ( لامن‌ و هـمکاران ، 1994 ، به نـقل از گـوردون و همکاران ، 2008 ). همچنین نمونه‌های ارایه شده در تـحقیقات مـلی در کـشورهای‌ غربی‌ نشان‌ داده است سالانه بین‌ % 6 تا % 5 / 1 افراد ازدواج کرده درگیر رابطه‌ی جنسی فرازناشویی‌ خواهند‌ شد ( مانند‌ لامن و همکاران 1995 ، ویشمن‌ و اشنایدر 2007 ، به نقل از گـوردون و هـمکاران ، 2008 ).
یکی از دلایـل رایج‌ برای‌ پایان‌ دادن به ازدواج با طلاق ، عهدشکنی زناشویی مـی‌باشد . پژوهشهای خـارج از کشور نشان می‌دهند داشتن رابطه‌ی‌ نامشروع‌ در حالی‌که فرد متاهل‌ است ؛ یک عامل پیش‌بینی‌کننده‌ی مهم برای طلاق می‌باشد ( آماتو و پریویتی ، 2003 ). روابط نامشروع خارج از‌ حـیطه‌ زنـاشویی هـمیشه موجب ضربه‌ی شدید احساسی به طرفین می‌ شود . این نوع روابط بـاعث بروز‌ نشانه‌هایی‌ شبیه‌ به اختلال استرس پس از ضربه و همچنین احساسهایی مانند افسردگی ، خشم ، ناامیدی ، عدم اعتماد به نفس ، از دست‌ دادن‌ هویت‌ و احـساس بـی‌ارزشی در هـمسر زخم‌خورده‌ می‌شود . علاوه بر آن باعث بروز احساس تردید ، افسردگی‌ و عذاب‌ وجدان در همسر عهدشکن‌می‌گردد ( بونک ، 1995 ).
عهدشکنی زناشویی عـلت بـسیاری از خشونتهای زناشویی است ( باس‌ ، 1994 ) و می‌تواند پیامدهای مخربی برای اعضای‌ خانواده ، دوستان‌ و متعاقبا اجتماع به همراه داشته باشد . خانواده‌ جایی است کـه مـا نـسبت به آن‌ احساس‌ تعلق می‌کنیم . هرچیزی که در خانواده شکافی ایجاد کند احساس ما را از تـعلق تـهدید مـی‌نماید . عهدشکنی در ازدواج‌ نیز‌ ساختار خانواده و در پی‌ آن بنیادی‌ترین احساس ، یعنی احساس تعلق را تهدید می‌کند‌ و نوعی ترس از طـرد بـسیار بنیادی را کـه‌ به‌ عمق‌ وجودمان رخنه می‌کند ، شعله‌ور می‌سازد ( براون ، 2001 ).
بارداری‌های ناخواسته پیامد دیگری‌ از‌ روابط نامشروع خارج از حیطه‌ی زناشویی اسـت . همچنین مـمکن است منجر به انتقال بیماریهای‌ قابل‌ انتقال از طریق رابطه‌ی جنسی‌ از‌ جمله‌ ایدز شود ( اسپرینگ‌ ، 1997 ).
مشاهدات بالینی‌ و تـحقیقات تـجربی بـا هم توافق دارند‌ که‌ کشف یک رابطه‌ی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید