پيشينه تحقيق سبک مدیریت

پيشينه تحقيق سبک مدیریت

پيشينه تحقيق سبک مدیریت
مبانی نظری
تعریف مدیریت
مدیریت در مفهوم کلی و عام آن ، به گونه ها و با دیدگاه های متعدد تعریف شده است . به طوری که باید گفت به تعداد نویسندگان این رشته ، از مدیریت تعریف به عمل آمده است . با این همه اندیشمندان مدیریت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن ، اداره کردن سازمان با استفاده صحیح و منطقی از منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف سازمان می باشد ( قرائی مقدم ، 1382 ).
از مدیریت تعاریف متعددی ارائه شده است و عمدتاً آن را شامل « برنامه ریزی ، سازماندهی ، کارگزینی ، هدایت و رهبری ، کنترل و نظارت » دانسته اند ، اما با توجه به تحولات چند ساله اخیر و نظر به اینکه توجه به اخلاقیات و منابع انسانی در مدیریت امروز جایگاه خاصی پیدا کرده است ، تعریف زیر برای مدیریت در شرایط حاضر ، مناسبتر به نظر می رسد . از نگاه برخی صاحبنظران ، مدیریت ترکیبی از علم و هنر برای پدید آوردن محیطی مناسب می باشد که در آن همفکری و همکاری با دیگران به منظور شکل دادن به فرایندی کارساز امکانپذیر می گردد و همچنین طی آن ، استفاده بهینه از منابع ، برای عرضه خدمات یا کالاهایی قابل رقابت ، جهت جلب رضایت متقاضیان آنها ، با پرهیز از بروز هرگونه عواقب نامطلوب تحقق می یابد ( رحمان سرشت ، 1384 ).
« کیمبل وایلز » در تعریف مدیریت و رهبری آموزشی می گوید : « رهبری آموزشی عبارتست از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی و هر عملی که بتواند معلم را یک قدم پیش تر ببرد ». همچنین به نظر او نقش مدیر و رهبر آموزشی عبارت است از « حمایت ، تقویت ، یاری و مساعدت و سرانجام همکاری کردن ، نه دستور دادن و هدایت کردن » ( قرائی مقدم ، 1382 ).
مدیریت ، فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد . تاکنون تعاریف متعددی برای مدیریت ارائه شده است . برخی از مهمترین تعاریفی که ارائه شده ، به قرار زیر است :
هنر انجام امور به وسیله دیگران
فرایندی که طی آن تصمیم گیری در سازمان ها صورت می پذیرد
انجام وظایف برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری ، هماهنگی و کنترل
علم و هنر هماهنگی کوششها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی
بازی کردن نقش رهبر ، منبع اطلاعاتی ، تصمیم گیرنده و رابط برای اعضای سازمان ( کونتر و همکاران ، ترجمه چمران ، 1380 ).
تعریف ذیل ، مفاهیم کلیدی مدیریت را در بردارد :
مدیریت یک فرایند است .
مفهوم نهفته مدیریت ، هدایت تشکیلات انسانی است .
مدیریت مؤثر ، تصمیم های مناسبی می گیرد و به نتایج مطلوبی دست می یابد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید