پيشينه تحقيق انگیزش پیشرفت تحصیلی

پيشينه تحقيق انگیزش پیشرفت تحصیلی

پيشينه تحقيق انگیزش پیشرفت تحصیلی
انگیزش تحصیلی
انگيزش پيشرفت تحصيلي به رفتارهايي اطلاق مي شود كه منجر به يادگيري و پيشرفت مي گردد ( مسالی ، 1386 ؛ به نقل از یوسفی ، قاسمی ، فیروزنیا ، 1388 ). به عبارت ديگر ، انگيزش پيشرفت تحصيلي ، تمايل فراگير است ، به آن كه كاري را در قلمرو خاصي به خوبي انجام دهد و عملكردش را به طور خودجوش ارزيابي كند . غالب رفتارهايي كه انگيزش تحصيلي را نشان مي دهند عبارتند از پافشاري بر انجام تكاليف دشوار ، سخت كوشي يا كوشش در جهت يادگيري در حد تسلط و انتخاب تكاليفي كه به تلاش نياز دارد ( عابدی ، 1387 ؛ به نقل از یوسفی و همکاران ، 1388 ). انگیزش ، قلب یادگیری است و یادگیری هدف آموزش است ( بیابانگرد ، 1382 ؛ به نقل از واحدی ، اسماعیل پور ، زمان زاده ، عطایی زاده ، 1391 ). واژۀ انگیزش حدوداً از سال 1930 مطرح شده و شامل تمام حوزه هايي مي باشد كه به نحوي با رفتار انسان ارتباط پيدا مي كند ( حسن زاده ، 1386 ؛ به نقل از واحدی و همکاران ، 1391 ). و در حوزه آموزش به صورت آمادگي رواني ، یک پيش نياز يادگيري محسوب شده و به طور آشكار بر يادگيري تأثير مي گذارد ( سیف ، 1388 ؛ به نقل از واحدی و همکاران ، 1391 ).

تعریف انگیرش تحصیلی :
روان شناسان معمولاً انگیزش را فرایندی تلقی می کنند که در برانگیختن و جهت دادن به رفتار با اهمیت است و یکی از انگیزه های مهم که رفتار دانش آموزان و یا دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهد را انگیزه پیشرفت تحصیلی نام نهاده اند ( طاهری و فیاضی ، 1390 ). روان شناسان وابسته به مکاتب مختلف روان شناسی تعاریف گوناگونی از انگیزش ارائه کرده اند . مفهوم انگیزش در هریک از مکاتب به صورت مفاهیم و سازه های اختصاصی از قبیل غریزه ، نیاز ، تلاش و انتظار به کار رفته و در هر تعریف به یکی از عوامل مذکور تاکید زیادتری شده است :
مورفی انگیزش را نشانه ای از این واقعیت می داند که بخشی از رفتار ارگانیزم بستگی به طبیعت و ساختار درونی آن دارد .
گرامن انگیزش را عاملی می داند که ما را بر می انگیزد ، به حرکت وامی دارد و به سوی رفتاری معین سوق می دهد .
انگيزش تحصيلي به رفتارهايي اطلاق مي شود كه منجر به يادگيري و پيشرفت مي شود ( مقیمیان و کریمی ، 1391 ).
راپاپورت انگیزش را نیروی اشتها آور درونی تلقی می کند .
اش انگیزش را در برگیرنده مجموع عوامل هشیار و ناهشیار فعالیت روانی می داند که بر اساس آن اراده و رفتار ما شکل می گیرد ( خداپناه ، 1376 ؛ به نقل از عباس زاده ، علیزاده و کوهی ، 1387 ).
از نظر فنی ، انگیزش حالت روانی است که رفتار را به سمت یک مقصد معین سوق می دهد و یا به

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید