پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی با عنوان مشکلات ساختاری اشتغال کشور

پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی با عنوان مشکلات ساختاری اشتغال کشور

دانلود پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی که به مشکلات ساختاری اشتغال کشور می پردازد

پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی با عنوان مشکلات ساختاری اشتغال کشور

دانلود پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی که به مشکلات ساختاری اشتغال کشور می پردازد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 35
حجم 0/67 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی

مشکلات ساختاری اشتغال کشور

 
چکیده
بازار کار به عنوان یکی از بازارهای مهم چهارگانه در اقتصاد ایران به خاطر ارتباط شدیدی که با جنبه های انسانی توسعه دارد; از حساسیت و اهمیت ویژه ای در فرآیند برنامه ریزی توسعه برخوردار است0 مسایل و ناهنجاریهای در حال گسترش کار و اشتغال که نمود بارزی از ناموزونی و ناهماهنگی و نامناسب بودن بخشهایی از کارکردهای اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی موجود کشور است; موجب اختصاص جایگاه خاصی به مباحث و مسایل مرتبط با بازار کار در نظام اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی شده است0 هدف اصلی در این مقاله بررسی علل محدودیتهای موجود در اشتغال و ارائه راهکارهایی برای آن است. از این رو در ابتدا به بررسی عرضه و تقاضای عوامل تولید پرداخته; سپس الگوهای مربوط به اشتغال را مرور و اشتغال در برنامه سوم را مورد بررسی قرار می دهیم؛ و نهایتاً به ارائه راهکارهایی برای اشتغال پرداخته و نتیجه گیری می کنیم.
 
 
کلمات کلیدی:

بازار کار

اشتغال و بیکاری

مشکلات ساختاری

مشکلات ساختاری اشتغال کشور

 
 
مقدمه
در بررسی وضع موجود در جامعه و تحلیل روند اشتغال و بیکاری منابع انسانی کشور را از دو بعد عرضه و تقاضای نیروی کار می بایست مورد توجه قرار داد. این عامل به ترتیب در بعد عرضه عبارتند از : ساختار جمعیتی کشور و عوامل تأثیرگذارنده بر روی نرخ مشارکت نیروی کار که خود تحت تأثیر تجمعی از عوامل اقتصادی; اجتماعی و فرهنگی کشور قرار دارد.
 
در بعد تقاضای نیروی کار نیز عواملی نظیر : سطح تولید; قیمتهای نسبی عوامل تولید (نیروی کار; سرمایه; سوخت; …) به عنوان عوامل اصلی و نیز عوامل دیگری مانند سرمایه گذاری و کارایی آن; میزان بکارگیری ظرفیتهای موجود تولیدی; بهره وری نیروی کار و سرمایه; نوع تکنیک تولید رایج در کشور (که خود تحت تأثیر قیمت نسبی عوامل تولید می باشد); مجموعه سیاستهای پولی و ارزی و مالی و چگونگی ثبات و سازگاری مجموعه این قوانین; قوانین ناظر بر بازار کار (قوانین بیمه; بیکاری; کار; مالیات بر شرکتها; صادرات و واردات; …); ساخت و نوع بازار و نحوه مدیریت به عنوان مهمترین عامل تلفیق کننده منابع و بهره برداری بهینه از آن; امنیت سرمایه گذاری; شفاف بودن حقوق مالکیت فردی درخور توجه می باشد.  
 
 
 
 
 
 
فهرست:
چکیده   …………………………………………………………………………………………………………………………….   1
مقدمه    ……………………………………………………………………………………………………………………………   1
تقاضا برای عوامل تولید  ………………………………………………………………………………………………….   2 
عرضه نیروی کار  ……………………………………………………………………………………………………………..   3
تعیین تولید حقیقی و اشتغال  ……………………………………………………………………………………….   4

بررسی نظریات مربوط به اشتغال :

مکتب کلاسیک  ………………………………………………………………………………………………………………   6
نظریه کینز  ………………………………………………………………………………………………………………………   7

مقایسه الگوی کلاسیکها و کینز  …………………………………………………………………………………….   8

بررسی نظریات کلاسیکها و کینز در کشورهای در حال توسعه  ………………………………….   9
برخی از ویژگی های اقتصاد جهان سوم در رابطه با مفروضات این تئوری های رشد ..  10

مکانیسم تعادل اشتغال کامل از طریق نرخ دستمزد  …………………………………………………..  11

مکانیسم تعادل اشتغال کامل از طریق نرخ بهره  …………………………………………………………  12
نارسایی های مکانیسم نرخ دستمزد  ……………………………………………………………………………..  12
نارساییهای مکانیسم نرخ بهره  ……………………………………………………………………………………….  14 
بیکاری و کم کاری در کشورهای در حال توسعه  ………………………………………………………..  14
تهدیدهای پیش روی اشتغال  ………………………………………………………………………………………..  14

چالش های اقتصاد ملی:  

عدم تشکیل سرمایه  ……………………………………………………………………………………………………..   16
فقدان مدیریت سرمایه  ………………………………………………………………………………………………….   16 
عدم توجه به نگهداشت سطح اشتغال  ………………………………………………………………………..   16
رشد جمعیت  …………………………………………………………………………………………………………………   17 
تقاضای اندک اقتصاد برای جذب دانش آموختگان  …………………………………………………….   17 
فرار مغزها  ………………………………………………………………………………………………………………………   17
پدیده چند شغلی و خروج اندک از بازار کار در دوران بازنشتگی  …………………………….   17 
افت شدید کارائی و بهره وری ……………………………………………………………………………………….   18
موانع پیش روی اشتغال:
حوزه فضای کسب و کار  ………………………………………………………………………………………………   18
حکومت  …………………………………………………………………………………………………………………………   18
دولت  ……………………………………………………………………………………………………………………………..   19
قوانین و مقررات  …………………………………………………………………………………………………………..   20

مشکلات مربوط به شناخت و دانش در حوزه اقتصادی و دیگر علوم:

ضعف در تولید اندیشه اقتصادی  …………………………………………………………………………………..   21
عدم توجه به مسایل علمی در تصمیم سازی  ………………………………………………………………   21
محدودیتهای ساختاری اشتغال  ……………………………………………………………………………………..   22
بررسی اشتغال در برنامه سوم  ……………………………………………………………………………………….   23
عملکرد سیاستهای برنامه  ……………………………………………………………………………………………….   23
ارزیابی نتایج عملکرد (اهداف کمی و سیاستها) و تبیین علل مغایرت آن با برنامه …….   24

راهکارهایی برای ایجاد اشتغال  ……………………………………………………………………………………….   25

نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………………………….   26
 
فهرست جداول و نمودارها
جداول:
جدول 1- برآورد جمعیت شاغل ، فعال و بیکار  …………………………………………………………………………………   27
جدول 2- عملکرد شاخصهای کلیدی (اهداف کمی) بخش  ……………………………………………………………….   27
جدول 3- عملکرد اعتبارات وجوه اداره شده تا پایان اسفند ماه 1383  …………………………………………………  28
جدول 4- سقف مصوب تسهیلات تکلیفی (با تغییر در مانده) سالهای 83-1379 ……………………………….   29
جدول 5 – عملکرد تسهیلات سرمایه در گردش تبصره (3) سالهای 1383- 1379 ……………………………..  30
جدول 6 – عملکرد تسهیلات اشتغالزایی از محل تسهیلات تکلیفی در سالهای 83 – 1379 ………………   31
جدول 7- مقایسه عملکرد تسهیلات اشتغالزایی با سقف مصوب تسهیلات در سال های 83- 1379 ……. 32
جدول 8- عملکرد مواد قانونی برنامه سوم توسعه در سالهای 1379 تا 1383 در بخش بازار کار ………….. 33
جدول9- عملکرد مواد قانونی برنامه سوم توسعه در سالهای 1379 تا 1383 در بخش بازار کار ………………… 40
 
نمودارها:
نمودار 1 – ارتباط تابع تولید و تقاضا برای نیروی کار  ……………………………………………………………………..  46 
نمودار 2- بازار عامل کار و تعیین میزان تولید واقعی   ……………………………………………………………………..   47 
نمودار 3- شرایط عدم انعطاف سطح دستمزد و جو بیکاری غیرارادی  ………………………………………………   48
 
منابع و مأخذ   ………………………………………………………………………………………………………………………………  49 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید