پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار

پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار

پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار بیماریهای مزمن و کودک بیمار
اهداف رفتاری (ویژه ) دانشجو در پایان این جلسه درس قادر خواهد بود : مفاهیم مرتبط با نیازهای خاصرا تعریف کند
تعریف کودکان بانیازهای خاص از نظر بخش بهداشت مادر وکودک کودکان راتعریف کند
شیوع بیماریهای مزمن در کودکان رانام ببرد
عوارض بیماریهای مزمن کودکان لیست کند
اهم موارد مراقبت از کودکا با بیماری مزمن راتوضیح دهد
اثرات بیماری مزمن در گروههای سنی مختلف را توضیح دهد
مراقبت از خانواده با کودک در حال احتضار را شرح دهد
شیوه گفتگو با کودک در باره مرگ را توضیح دهد
نیازهای خانواده در فرایند مراقبت از کودک محتضر را شرح دهد
نوزاد پرخطر را تعریف کند نوزادان پرخطر برحسب جثه را تقسیم بندی کند مشکلات اساسی نوزادان premature را نام ببرد
بهترین شیوه اندازه گیری حجم ادرار را بیان کند
راههای جمع آوری نمونه خون از نوزاد را لیست کند مراقبت از نوزاد ان پرخطر را توضیح دهد
Nonshevering thermorgenesisvh را توضیح دهد

عوارض استرس سرما را نام ببرد
مکانیسم اسیدوزمتابولیک
روشهای حفط گرمای خنثی را نام ببرد
مضرات گرمای زیاد را توضیح دهد
تشخیص های پرستاری شایع در نوزادن پرخطر را لیست کند
استفاده از انکوباتور را توضیح دهد
ظرق از دست دادن حرارت از را ه تبخیر را نام ببرد
عوامل خطر برای کاهش ححجم مایعات را لیست کند
راههای کاهش عفونت در بخش را نام ببرد
مشکلات تغذیه ای در نوزادان نارس را نام ببرد
حمایت تغذیه ای از نوزاد را توضیح دهد
مداخلات لمس در NICUرا توضیح دهد
شیوه خوابیدن در نوزادان را توضیح دهد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید