پاورپوینت برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان

پاورپوینت برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان

پاورپوینت برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان

بنام خداوند بخشنده مهربان

برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان
نمونه موردي

راين – اروپا

مقدمه : شاخص هاي پايداري مجموعه 80-70 سري اطلاعات پايشي ومداومي هستند كه براي بررسي وشناخت شرايط مختلف :
مديريتي
ظرفيت و توان جامعه
تلاش‌هاي عمومي در مورد محيط ومنابع طبيعي واقدامات مرتبط با آن براي وضعيت:
گذشته
حال
آينده
كشورهايي كه داراي سيستم‌هاي تعدل بخشي و نگهداري هستند مورد استفاده قرارمي گيرد
بر اساس آن دسته‌بندي‌هاي مختلفي بوجود ميايد:

ادامه: مثلا:
الف ) سيستم‌هاي محيط زيستي :
هوا :
بيروني
دروني (داخل خانه وفضاهاي بسته)
خاك :
موجودات زنده :
آب : (سطحي ، زيرزميني)
كيفي
كمي
ب ) كاهش تنش‌هاي محيط زيستي (تخريب محيط، كمبود وبحران آب، انتشار اثرات مخرب و …)
پ ) كاهش آسيب‌پذيري از تنش‌هاي محيط زيستي (آسيب‌پذيري از سيل و زلزله)
ت ) ظرفيت نهادي و اجتماعي براي جوابگويي به چالش‌هاي محيط زيستي (آلودگي هوا و مبارزه با آن، ترافيك شهري و …)
ث) نظارت و مباشرت جهاني (گرم شدن كره خاكي، انتشار و انتقال آلودگي ، باران اسيدي و …)
 
ادامه: كاهش تنش‌هاي زيست‌محيطي:
هوا مانند: كاهش آلودگي/ جلوگيري از انتشار گازهاي ناشي از مصرف سوختهاي ناسالم در نواحي مسكوني / كاهش مصرف آن /كاهش سرانه توليداكسيد ازت، ا كسيد گوگرد مصرف بنزين و………
كاهش تنش‌هاي اكوسيستم:
مانند: مبارزه با بيابانزايي/ افزايش درصد رسوب/كاهش پوشش هاي پوشش جنگلي در يك دوره ده ساله/ اسيدي شدن خاك /رسوب سولفورهاي انتقالي و……
فشارهاي جمعيت :
مانند: دسترسي كل مردم به تغذيه مناسب / افزایش نرخ رشد/ شاخص باروري ،زاد و لد، مرگ و مير، و …
كاهش ضايعات و فشارهاي مصرف:
مانند: سرانه مصارف مردم / نرخ بازچرخاني ضايعات ،توليد زباله‌هاي خطرناك
كاهش تنش آبي:
مانند: درصد تحقق تامين آب،رفع كمبودها /كاهش مصرف كودها و سموم شيميايي در هر هكتار و….
مديريت منابع طبيعي:
مانند:كنترل توليد و صيد بي رويه /تعيين ميزان سطوح جنگلي مستلزم مديريت پايدار/
درصد اراضي شور شده بر اثر آبياري نسبت به كل اراضي / ملاحظات و ديدگاه هاي جهاني
براي عدم پرداخت يارانه / يارانه‌هاي كشاورزي و………

ادامه: بهداشت محيط وكاهش مخاطرات انساني:
مانند : مرگ و مير در اثر بيماري‌هاي مسري/،مرگ و مير كودكان در اثربيماري‌هاي
تنفسي/ مرگ و مير كودكان زير 5 سال و….
نيازهاي انساني :
مانند:درصد زير پوشش تغذيه /درصد افرادبرخوردار از آب نسبتاً سالم و….
كاهش آسيب‌پذيري غيرمترقبه طبيعي :
مانند: تعداد متوسط مرگ و مير به ازاء هر ميليون نفر از مردم در اثر سيل، طوفان و
خشكسالي ،شاخص مخاطرات و….
شاخص‌هاي نهادي و اجتماعي مديريت زيست محيطي :
مانند: نسبت سوخت‌هاي مصرفي (فسيلي، پاك، گاز و……)
اثربخشي دولت:
مانند: قوانین حفاظت و گردش آن/درصد كل اراضي حفاظت شده،ارزيابي جهاني از محيط
زيست
اثربخشي اقتصادي:
مانند :نرخ دسترسي به انرژي برق‌آبي/انرژي‌هاي تجديد پذير/توليد و درصد مصرف انرژي
مسئوليت بخش خصوصي:
مانند: شاخص‌هاي اقتصادي جهاني / وابستگي‌ها/نوآوري‌ها و دسترسي مردم به آن
 علوم و تكنولوژي ومیزان آن:
مانند : دسترسي همگانی به علوم، آموزش ابتدايي كودكان /نوآوري ودانش بومی، آموزش عالي
براي مردم و دسترسي آنان /تعداد محققين و پژوهشگران (برحسب نفر بر ميليون نفر)

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید