پاورپوینت آشنایی با اصول و فنون مشاوره

پاورپوینت آشنایی با اصول و فنون مشاوره

پاورپوینت آشنایی با اصول و فنون مشاوره

پاورپوینت آشنایی با اصول و فنون مشاوره

58 اسلاید قابل ویرایش همراه با اشکال برای توضیح بهتر.

 

بخشی از متن فایل پاورپوینت :

شور زندگی در آرامش در هدایت یافتگی

چیستـــی مشــــاوره

مشـــاوره یک مهـــارت

مشاوره مهارتی میان رشته ای

فراینــــد مشــــاوره

 

 

qفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازی

 

qفضـــا اختصاص یافته تر، مشاوره کیفی تر

qفضـــا فراتر از مکـــان فیزیکی

qمکـــان ـ روح و روان

 

 

 

q1- فضای ظاهری و ساختاری: شکل، رنگ آمیزی، تزیین،تصویر و …

q2- فضای روحی- روانی: آمادگی مشاور-مراجع, جمع خاطر و آرامش

q3- فضای معنوی-روحانی: توجه به خداوند، دعا، توسل و …

 

 

qلوازم و اقدامات نخستین

vمهارت های علمی و معنوی

vآداب حضور

vارتباط اولیه

vدرک موقعیت

vشناسایی مراجع

مرحـــــــــلة دوم: گـــــــــــام اول

qبهره مندی از مهارت های معنوی و آسمانی

— اصول ارتباط با خداوند:

üدر مقام توجه، معرفت، ایمان، توکل، شکر، صبر، حلم، عشق، اطاعت، بندگی

— اصول ارتباط با اولیاء الهی:

üدر مقام توجه، معرفت، ارادت، محبت، ایمان، اطاعت، ولایت پذیری، توسل، شفاعت جویی

—اصول التزام عملی به آیین و شریعت:

ü برخورداری از بصیرت دینی، عمل به تکلیف، اخلاص در عمل

مرحـــــــــلة دوم: گـــــــام دوم

qبهره برداری از مهارت های علمی و آموزشی بین رشته ای

—اصول ارتباطات انسانی:

üارتباطات کلامی ، ارتباطات غیر کلامی

—اصول انسان شناسی:

üاصالت انسان، کمال انسان، سرانجام انسان، ساحت های جسمانی و روحانی انسان

— اصول روان شناسی:

üروان شناسی رشد، روان شناسی شخصیت، روان شناسی اجتماعی، روان شناسی تربیتی, روان شناسی بالینی

—اصول تعلیم و تربیت:

üتربیت اخلاقی، تربیت اجتماعی، تربیت دینی، تربیت عاطفی

—اصول رفتار شناسی:

ü پدیداری احوال، شکل پذیری عادات، تشکیل ملکات

 

qآداب حضور

üبا وضو

üبا انگیزة الهی

üتمیز و آراسته

üهشیارو آماده

üبی تکلف و بی پیرایه

üبا تبسم و شاداب

üرو به قبله

 

qآداب حضور

(1) و فی مکارم الأخلاق: عن النبی صلی الله علیه و آله کان ینظر فی المرأه و یرجل جمته و یتمشط، و ربما نظر فی الماء و سوی جمته فیه. و لقد کان یتجمل لأصحابه، فضلا علی تجمله لأهله. و قال: إن الله یحب من عبده إذا خرج الی اخوانه أن یتهیأ لهم و یتجمل. مکارم الأخلاق: 34، علامه طباطبایی، سنن النبی، باب 2، ح 4، ص 118.

 

qآداب حضور

•(2) و فی مکارم الأخلاق: قال: کان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا حدث بحدیث تبسم فی حدیثه. مکارم الأخلاق: 21، علامه طباطبایی، سنن النبی، باب 2، ح 13، ص 121.

 

qآداب حضور

•(3) و فی الکافی: مسندا عن طلحة بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أکثر ما یجلس تجاه القبلة. الکافی، 2، 661، علامه طباطبایی، سنن النبی، باب 2، ح 13، ص 121.

 

qارتباط اولیه: استقبال و تشریفات متعارف: سلام و تعارف

vمطابق شئون

vنه چندان رسمی

vغیر کلیشه ای

vکوتاه و گویا

vبا مرام و با صفا

vجدی ولی صمیمی

v توجه برانگیز

vگشایندة باب گفتگو

vفراهم آورندة زمینة شناسایی

vآرام بخش

vدل پذیر

vنوید بخش

 

qدرک موقعیت

vتوجه وافی نسبت به جایگاه مشاوره

vاحساس لازم نسبت به موقعیت خویشتن

vاحساس لازم نسبت به حضور مراجع

vدرک وضعیت مراجع

vتوجه به ظرفیت و توانایی و امکانات مراجع

vاعطاء بینش به قدر ظرفیت مراجع

vپرهیز از اقدام جاهلانه و ناآگاهانه

 

qشناسایی مراجع

vشناسایی اولیه: نام و نام فامیل، محل تولد، سن، خانواده، شغل، تحصیلات، محل زندگی

üابزار شناسایی: پرسش و پاسخ: شفاهی و کتبی

vشناسایی حرفه ای: نگرش ها، گرایش ها، انگیزه ها، وابستگی ها، احوال شخصی و شخصیتی، دل مشغولی ها، آرزوها، …

ü ابزار شناسایی: پرسش و پاسخ ، گفتگو، مصاحبه، تجزیه و تحلیل رفتار

 

qارتباطات حرفه ای؛ وابستگی هرگز !

vعناصر ارتباطات انسانی در تبادل پیام

vالگوهای ساختار ارتباطات

vساختار ارتباطات کلامی: اهمیت و کارکردها

vساختار ارتباطات غیرکلامی: اهمیت و کارکردها

vروح ارتباطات مشاوره ای

 

 

 

qعناصر ارتباطات انسانی در تبادل پیام

v1- فرستندۀ پیام-مشاور: مدد کار، یاور/ مراجع، مددجو

v2- گیرندۀ پیام- مراجع: مددجو، یاورخواه / مشاور، مددکار

v3- متن و زمینۀ پیام- زمان مشاوره، فضای مشاوره، جو مشاوره

v4- محتوای پیام- فرایند های راهکاری: ارتباطات، مصاحبه، تشخیص، توصیه

v5- مجرای پیام- راه های ارتباطاتی: نوشتاری، گفتاری، دیداری، شنیداری، رفتاری، آمیزه ای از همه

v6-شیوه های تبادل پیام- شیوة ارتباط: چهره به چهره، غیر حضوری، مستقیم، غیر مستقیم

v7- چگونگی پیام: شکل و صورت پیام در مقیاس لحن، صوت، رنگ آمیزی، هنر

v 8- کمیت پیام: اندازه و مقدار پیام در مقیاس تعداد کلمات، خطوط، حرکات

و………….

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید