پاورپوینت آرایه‌ها در متلب

پاورپوینت آرایه‌ها در متلب

پاورپوینت آرایه‌ها در متلب آرایه‌ها در متلب
عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1- ايجاد آرايه
روشهاي ايجاد آرايه:

با استفاده از علائم ; ، , و [ ]
با استفاده از علامت :
با استفاده از توابع linspace و logspace
با استفاده از ترکيبي از روشهاي فوق

عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1-1- ايجاد آرايه با استفاده از علائم ; ، , و [ ]
از علامت ; براي تعيين سطر جديد و از علامت , براي تعيين ستون جديد استفاده مي‌شود.
مثال:
>> a=[1,2,3;4,5,6]
a=
1 2 3
4 5 6
>> b=[1,2,3,4,5,6]
b=
1 2 3 4 5 6
عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1-1- ايجاد آرايه با استفاده از علائم ; ، , و [ ]
نکته: بجاي علامت ; از enter و بجاي علامت , از فاصله خالي نيز مي‌توان استفاده کرد
مثال:
>> c=[1 2,3
4 5 6;7 8,9]
c=
1 2 3
4 5 6
7 8 9

عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1-2- ايجاد آرايه با استفاده از علامت “:”
در مواقعي که عناصر يک آرايه رابطه خطي با يکديگر داشته باشند از اين روش مي‌توان استفاده کرد.
شکل کلي دستور بصورت زير است:
ArrayName=first : step : last
– اگر step حذف شود، مقدار 1 بجاي آن بکار خواهد رفت.
– اگر last کوچکتر از first باشد، بايد step منفي باشد. در غير اينصورت مقدار آرايه تهي خواهد شد.

عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1-2- ايجاد آرايه با استفاده از علامت “:”- ادامه…
مثال:
>> x=(0 : 0.1 : 1) * pi;
>> y=sin(x);

>>z=1:5
z=
1 2 3 4 5
>>t=5:1
t =
Empty matrix: 1-by-0

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید