پاورپوینت آثار جریان الکتریکی

پاورپوینت آثار جریان الکتریکی

پاورپوینت آثار جریان الکتریکی
آثار جریان الکتریکی
مقدمه
جریان الکتریکی دارای آثار شیمیایی، فشار،گرما، نور و مغناطیس می باشد. تولید واکنش شیمیایی از طریق جریان الکتزیکی
بار الکتریکی باعث پیوند شیمیایی ترکیبات می شود. برای ایجاد اثرات شیمیایی از جریان الکتریکی یا اختلاف پتانسیل استفاده می شود به این پدیده الکترولیز گویند. یک نمونه از کاربرد الکترولیز آبکاری برقی می باشد. اگر سولفات مس با آب در همراه باشد سولفات مس به یون های مس و سولفات تجزیه می شود یون های مس به طرف الکترود منفی رفته و با جذب الکترون به مس تبدیل می شود. پس از مدتی الکترود منفی از مس پوشیده خواهد شد.
تولید فشار به وسیله جریان الکتریکی
همانطور که فشار در بعضی مواد باعث تولید چرخش و خمش می شود، اختلاف پتانسیل باعث خمش یا چرخش شده و تولید نیرو می کند. در شکل زیر وقتی سیگنال صوتی از کریستال عبور می کند ، کریستال به ارتعاش در می آید و در نتیجه پرده دیافراگم نوسان می کند.
تولید گرما به وسیله جریان الکتریکی
جریان الکتریکی هنگام عبور از یک سیم در آن تولید گرما می کند. این به این معنی است که برای عبور جریان از سیم انرژی مصرف می شود این انرژی به صورت گرما ظاهر می شود. در شکل زیر موارد استفاده از اثر حرارتی جریان الکتریکی نشان داده می شود.
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی
وقتی از هادی ضعیف جریان الکتریکی عبور می کند هادی گرم شده و این گرما به صورت نور سفید یا قرمز ظاهر می شود. نور را می توان بدون حرارت نیز تولید کرد. بسیاری از گازها در اثر هدایت الکتریکی یونیزه شده و تولید نور می کنند.(نئون- آرگون-بخار جیوه)
تولید مغناطیس به وسیله جریان الکتریکی
هر هادی در اثر عبور جریان الکتریکی تولید مغناطیس می کند. به این خاصیت ، خاصیت مغناطیسی گویند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید