مبانی نظری و پیشینه سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی 2 – 1 – تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی 5
2 – 2 – ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی 6
2 – 2 – 1 – اقتصادی 7
2 – 2 – 1 – 1 – مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد 8
2 – 2 – 2 – فرهنگی 10
2 – 2 – 3 – اجتماعی 10
2 – 2 – 4 – حقوقی 10
2 – 2 – 4 – 1 – انواع مالکیتها و نحوه تملک 11
2 – 2 – 5 – کالبدی 11
2 – 2 – 5 – 1 – انواع استقرار و مکانیابی 12
2 – 2 – 6 – مسکن 12
2 – 2 – 7 – بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی 13
2 – 2 – 8 – دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی 13
2 – 3 – مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان 15
2 – 4 – روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی 16
2 – 4 – 1 – تهاجم سازمان یافته 17
2 – 4 – 2 – تصرف خزنده 18
2 – 4 – 3 – بازتقسیم زمین 18
2 – 5 – طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی 19
2 – 6 – بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه 21
2 – 6 – 1 – عوامل ساختاری جامعه 23
2 – 6 – 2 – عوامل سازمانی 23
2 – 6 – 3 – فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی 23
2 – 6 – 4 – فعالیتهای باندهای ( مافیایی ) نامشروع زمین 24
2 – 6 – 5 – ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن 24
2 – 6 – 6 – غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری 24
2 – 7 – فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی 25
2 – 7 – 1 – تعریف فقر : 25
2 – 7 – 2 – فقر و اسکان غیر رسمی 26
2 – 8 – شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها 28
2 – 8 – 1 – بانک جهانی ( Word Bank ) 28
2 – 8 – 2 – هبیتات ( UN – HABITAT ) 30
2 – 8 – 3 – برنامه عمران ملل متحد ( UNDP ) 32
2 – 9 – رویکردهای فلسفی – سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی 33
2 – 9 – 1 – دسته اول : لیبرال 33
2 – 9 – 2 – دسته دوم : رادیکالی 33
2 – 9 – 3 – دسته سوم : جامعه گرایی 34
2

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید