مبانی نظری و پیشینه تحقیق خرید آنی و آنلاین فروشگاهی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خرید آنی و آنلاین فروشگاهی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خرید آنی و آنلاین فروشگاهی

فصل دوم و مبانی نظری و پیشینه تحقیق خرید آنی و آنلاین فروشگاهی

سرفصل ها:

) مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2) خرید آنی………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-2-1) ماهیت خرید آنی…………………………………………………………………………………………………………. 21

2-1-2-2) انواع خرید آنی…………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-2-3) عوامل مؤثر بر خرید آنی……………………………………………………………………………………………… 22

2-1-2-3-1) عوامل خارجی مؤثر بر خریدآنی…………………………………………………………………………….. 23

2-1-2-3-2) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی………………………………………………………………………………. 27

2-1-2-3-3) عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی……………………………………………………………….. 28

2-1-3) انگیزه لذت­جوئی………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-1-3-1) انواع انگیزه لذت­جوئی…………………………………………………………………………………………………. 33

2-1-4) آنی­گرایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-1-4) تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-1-6) فروشگاه اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………… 37

2-1-6-1) محیط فروشگاه اینترنتی……………………………………………………………………………………………… 38

2-1-6-1-1) محتوا فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………………………. 39

2-1-6-1-1-1) کیفیت اطلاعات…………………………………………………………………………………………………. 41

2-1-6-1-1-2) دقت اطلاعات……………………………………………………………………………………………………… 41

2-1-6-1-1-3) مرتبط بودن اطلاعات…………………………………………………………………………………………. 41

2-1-6-1-1-4) نکاتی در مورد متون و اطلاعات………………………………………………………………………… 42

2-1-6-1-2) طرح فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………………………… 44

2-1-6-1-2-1) استراتژی­های طراحی وب سایت……………………………………………………………………….. 46

2-1-6-1-2-1-1) استراتژی اطلاعاتی/ ارتباطی…………………………………………………………………………. 46

2-1-6-1-2-1-2) استراتژی آنلاین/ معاملاتی……………………………………………………………………………. 46

2-1-6-1-3) پیمایش فروشگاه اینترنتی……………………………………………………………………………………… 47

2-1-7) وبگردی منفعت­گرایانه و لذت­جویانه……………………………………………………………………………….. 50

2-1-7-1) مفهوم جستجو (پرسه زنی) ……………………………………………………………………………………….. 51

2-2-7) مدل­های مرتبط با خرید آنی…………………………………………………………………………………………… 53

2-1-8-1) مدل مویوگاناتام و بکارت…………………………………………………………………………………………….. 53

2-1-8-2) مدل جیوتی بادگیان و ورما ……………………………………………………………………………………….. 57

2-1-8-3) مدل دهدشتی و مبرهن……………………………………………………………………………………………… 60

2-2) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 61

2-2-1) پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. 61

2-2-2) پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………67 

 منابع………………………………………………………………………………………………………………………………72

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید