دانلود پاورپوینت System Earthing

دانلود پاورپوینت System Earthing

دانلود پاورپوینت System Earthing

دانلود پاورپوینت System Earthing
تعداداسلایدها:37
نوع فایل:پاورپوینت
ارت : 
      رسانندگی جرم زمین را درصورتی که پتانسیل الکتریکی در هر نقطه از زمین به صورت قراردادی برابر صفر در نظر گرفته شود
  ارتینگ :
      در انواع مختلف شبکه های الکتریکی ، وصل قسمتهایی از سیستم و بدنه هادی دستگاه های الکتریکی به زمین را زمین کردن گویند.
الکترود ارت :
     رسانـا یا گـروهی از رسـانـاهای متصـل به هم است که اتصـال الکتریکی به زمین را فراهـم می کنند 
مقاومت الکترود ارت :
    مقاومت بین ترمینال اصلی زمین و کره زمین است 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید