دانلود پاورپوینت کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل عاملی اکتشافی)

دانلود پاورپوینت کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل عاملی اکتشافی)

دانلود پاورپوینت کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل عاملی اکتشافی)

دانلود پاورپوینت کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل عاملی اکتشافی)
تعداداسلایدها:14
نوع فایل:پاورپوینت
این روش توسط کارل پیرسون 1901 وچارلز اسپیرمن 1904برای اولین بار هنگام اندازه گیری هوش مطرح شد.
برای تعیین تأثیرگذارترین متغیرها در زمانیکه تعداد متغیرهای مورد بررسی زیاد و روابط بین آنها ناشناخته باشد، استفاده می شود. در این روش متغیرها در عاملهایی قرار می گیرند، به طوریکه از عامل اول به عاملهای بعدی درصد واریانس کاهش می یابد، از این رو متغیرهایی که در عامل های اولی قرار می گیرند، تأثیرگذارترین هستند.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید