دانلود پاورپوینت پنجمین برنامه ملی تحول در نظام سلامت بخش بهداشت

دانلود پاورپوینت پنجمین برنامه ملی تحول در نظام سلامت بخش بهداشت

دانلود پاورپوینت پنجمین برنامه ملی تحول در نظام سلامت بخش بهداشت

دانلود پاورپوینت پنجمین برنامه ملی تحول در نظام سلامت بخش بهداشت
تعداداسلایدها:22
نوع فایل:پاورپوینت
مقدمه
با گذاربیماریها از واگیر به غیرواگیرو حرکت از درمان بیماریه به
 
مراقبت مادام العمرنقش مردم در مراقبت از سلامت خود و اعضای

 خانواده برای سالم زیستن روز به روز در حال افزایش است.

به گونه ای که طبق برآوردها 65 تا 85 درصد تمام مراقبت ها از
 نوع خودمراقبتی است .
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید