دانلود پاورپوینت هوش های چندگانهMULTIPLE INTELLIGENCES

دانلود پاورپوینت هوش های چندگانهMULTIPLE INTELLIGENCES

دانلود پاورپوینت هوش های چندگانهMULTIPLE INTELLIGENCES

دانلود پاورپوینت هوش های چندگانهMULTIPLE INTELLIGENCES 
تعداداسلایدها:23
نوع فایل:پاورپوینت
گاردنر(1983)   هفت هوش
گاردنر(1999)  نه هوش
      توانایی های هوشی بشر در مقوله های متفاوتی                   طبقه بندی می شود.
هوش زبانی هوش ریاضی  – منطقی هوش مکانی هوش  حرکتی  – جسمانی هوش موسیقیایی هوش میان فردی هوش درون فردی هوش طبیعت  گرا هوش وجودی
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید