دانلود پاورپوینت نظام برنامه ریزی وبودجه ریزی

دانلود پاورپوینت نظام برنامه ریزی وبودجه ریزی

دانلود پاورپوینت نظام برنامه ریزی وبودجه ریزی

دانلود پاورپوینت نظام برنامه ریزی وبودجه ریزی
تعداداسلایدها:25
نوع فایل:پاورپوینت
آشنائی با:
نظام کلان بودجه ریزی
فرایندتهیه برنامه های توسعه وملی
نقش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوردربرنامه ریزی 
نقش دستگاههای عالی اجرائی در تهیه برنامه ها
دستگاههای پشتیبانی کننده نظام بودجه ریزی 

 بودجه اززبان فرانسه گرفته شده وبه معنی کیسه چرمی کوچکی است که صورت دریافتها وپرداختهای کشور درآن قرارمی گیرد .
بودجه به بیان ساده :
برنامه مالی دولت است که که برای یکسال مالی تهیه وحاوی پیش بینی درآمدهاوسایر منابع تامین اعتباروبرآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاستها وهدفهای قانونی می شود.
بودجه یک ابزار مدیریت دراقتصاد ملی است 
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید