دانلود پاورپوینت مفاهیم اساسی در طراحی تمرین

دانلود پاورپوینت مفاهیم اساسی در طراحی تمرین

دانلود پاورپوینت مفاهیم اساسی در طراحی تمرین

دانلود پاورپوینت مفاهیم اساسی در طراحی تمرین
تعداداسلایدها:50
نوع فایل:پاورپوینت
1. اصل ویژگی تمرین
الف- اختصاصی بودن دستگاه های انرژی
ب- اختصاصی بودن شیوه تمرین
ج- اختصاصی بودن الگوهای حرکتی و گروه های عضلانی

2. اصل اضافه بار
الف- شدت
ب- مدت
ج- تعداد جلسات

3. اصل سازگاری
تغییرات مثبت فیزیولوژیک که در اثر تمرین حادث میشود

4. افزایش تدریجی بار تمرین
تا بدن قادر به تطابق باشد. افزایش ناگهانی منجر به بیش تمرینی ، و بدون  افزایش بار نیز به آمادگی اضافه نمی گردد.

5. اصل تفاوتهای فردی
برنامه های تمرین حتی الامکان انفرادی طراحی شوند

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید