دانلود پاورپوینت مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

دانلود پاورپوینت مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

دانلود پاورپوینت مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

دانلود پاورپوینت مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
تعداداسلایدها:63
نوع فایل:پاورپوینت
1 – ا جرای قوا نین . 
2- جمع آ وری سر مایه .
3- حفظ بقاء شرکت.                
4- توجه به سمت چپ تراز نامه.                        
5- توجه به سمت راست ترازنامه. 

               دارایی ها = بد هی ها  + سر ما یه
       (1)        100  =     0       +   100
       (2)        100 =      20    +    80
       (3)        100 =      40    +    60
       (4)        100 =      60    +    30
1- هزینه سرمایه.
2- روش های جمع آوری سرمایه                             
3- افزایش عملیات ادغام شرکتها.                               
4- پیشرفت سریع وسایل ارتباط جمعی.                       
5- تورم.
6- مسئو لیت احتماعی.
7- حفظ بقا و رشد شرکت                                       
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید