دانلود مقاله کاربرد DEA در ارزیابی کارایی کشاورزی در مناطق با الگوهای جغرافیایی مشابه

دانلود مقاله کاربرد DEA در ارزیابی کارایی کشاورزی در مناطق با الگوهای جغرافیایی مشابه

دانلود مقاله کاربرد DEA در ارزیابی کارایی کشاورزی در مناطق با الگوهای جغرافیایی مشابه

دانلود مقاله کاربرد DEA در ارزیابی کارایی کشاورزی در مناطق با الگوهای جغرافیایی مشابه

موضوع انگلیسی:DEA applicability in assessment of agriculture efficiency on areas
with similar geographically patterns 
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده
تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش تحقیق غیر پارامتری است که بر اساس یک روش بهینه سازی ریاضی انجام شده است. از وقتی بود
این روش برای اولین بار در سال 78 توسعه یافت و در بخشهای مختلف اقتصاد و در سطوح مختلف (شرکتها ، شهرستانها ، مناطق و غیره) استفاده می شود.
هدف ما استفاده از DEA در سطح منطقه با استفاده از ورودی ها و خروجی های مختلف برای تجزیه و تحلیل عملکرد کشاورزی است
در مناطق دشتی ، تپه ای و کوهستانی تمرین می شود. سی و شش شهرستان بر اساس اصلی جغرافیایی خود به سه دسته طبقه بندی شدند
مشخصات ، به ترتیب: گروه I-با 50-100 areas مناطق ساده (20 شهرستان) ؛ گروه دوم – با 50-80 areas مناطق تپه ای (8 شهرستان) ؛ گروه
III – با 50-80 areas مناطق کوهستانی (8 شهرستان). برای این گروه ها ، تحت گزینه ورودی گرا ، CRS و VRS محاسبه شد
نمرات فنی که از آنها کارایی مقیاس را محاسبه کردیم. این تحقیقات تجربی نشان می دهد که تفاوت های روشنی وجود دارد
عملکرد بین مناطق با ویژگی های جغرافیایی مشابه از نظر عوامل تولید (کار ، زمین و مکانیزه)
تخصیص و خروجی ها نتایج ما نشان می دهد که فقط 14 شهرستان وجود دارد (5 منطقه در مناطق جلگه ای ، 5 منطقه در مناطق تپه ای و 4 منطقه در مناطق کوهستانی)
به طور کامل به کارایی DEA دست یافته و در مقیاس مطلوب خود عمل می کنند. در نتیجه ، در اکثر مناطق کارایی کلی از
کشاورزی حاصل نمی شود ، این مناطق باید سطوح ورودی را کاهش دهند (به ویژه ساعات کاری که در مقایسه با آنها بسیار زیاد است
بهره وری) یا افزایش سطح تولید (ارزش تولید) از طریق استفاده بهتر از سرمایه ثابت و بازده بیشتر.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید