دانلود مقاله کاربرد نظریه محدودیت ها در خدمات لجستیک پزشکی سوابق یک بیمارستان

دانلود مقاله کاربرد نظریه محدودیت ها در خدمات لجستیک پزشکی سوابق یک بیمارستان

دانلود مقاله کاربرد نظریه محدودیت ها در خدمات لجستیک پزشکی سوابق یک بیمارستان

دانلود مقاله کاربرد نظریه محدودیت ها در خدمات لجستیک پزشکی سوابق یک بیمارستان

موضوع انگلیسی:Applying the theory of constraints to the logistics service of medical
records of a hospital
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده

مدیریت سوابق بیماران در بیمارستان از اهمیت زیادی برخوردار است ، زیرا هم بر کیفیت تأثیر می گذارد
مراقبت و هزینه های مربوطه از آنجا که این روند به صورت دایره ای است ، جلوگیری از تجمع
تنگناها به ویژه مهم است. بنابراین ، هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این است که آیا این نظریه است
محدودیتها (TOC) می تواند برای تدارکات پرونده پزشکی در بیمارستانها مفید باشد. مقاله بر اساس a است
مطالعه موردی در مورد دوره 2007-2011 در خدمات تدارکات پرونده پزشکی در بیمارستان انجام شد
Universitario Virgen Macarena در سویا (اسپانیا). از آوریل 2008 ، مجموعه ای از اقدامات در پرونده بالینی
سیستم لجستیک بر اساس کاربرد اصول TOC پیاده سازی شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد
افزایش چشمگیر سطح خدمات و بهره وری کارکنان ، و همچنین کاهش هزینه و
تعداد شکایات بیماران
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید