دانلود مقاله کاربردهای مهارتهای نرم در برنامه مهندسی در پلی تکنیک مالزی

دانلود مقاله کاربردهای مهارتهای نرم در برنامه مهندسی در پلی تکنیک مالزی

دانلود مقاله کاربردهای مهارتهای نرم در برنامه مهندسی در پلی تکنیک مالزی

دانلود مقاله کاربردهای مهارتهای نرم در برنامه مهندسی در پلی تکنیک مالزی

موضوع انگلیسی:Applications Of Soft Skills In Engineering Programme At
Polytechnic Malaysia
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2014

چکیده

توسعه سریع اقتصاد جهانی نیاز به نیروی کار رقابتی تری دارد. امروزه کارفرمایان کارمندان آینده نگر را ترجیح می دهند
که مهارتهای نرم بالایی در جنبه های حرفه ای و جامعه شناسی دارند. دانشجویان مهندسی و مدرسان پلی تکنیک دارای
این مطالعه را برای شناسایی سطح مهارت های ارتباطی ، یادگیری مادام العمر ، مهارت های کارآفرینی و اخلاقی و
اخلاق حرفه ای که به کار گرفته شده است. طرح تحقیق که مورد استفاده قرار گرفت از نوع پیمایشی توصیفی برای نمونه های تحقیق بود.
نمونه ها شامل 195 دانشجو و 106 استاد مهندسی عمران در پلی تکنیک مالزی بود. تحقیق انجام شد
استفاده از پرسشنامه و تجزیه و تحلیل با استفاده از بسته آماری علوم اجتماعی (SPSS) نسخه 17.0. نتایج نشان داد
سطح مهارت های ارتباطی ، یادگیری مادام العمر ، مهارت های کارآفرینی و اخلاق اخلاقی و حرفه ای متوسط ​​باشد.
نتایج همچنین نشان داد که هیچ تفاوت آماری معنی داری بین دانشجویان و اساتید در برنامه وجود ندارد
از مهارتهای نرم در نتیجه ، این مطالعه نشان می دهد که اساتید از روشهای مختلفی برای ارتقاء سطح مهارتهای نرم در میان استفاده می کنند
دانشجویان مهندسی عمران

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید