دانلود مقاله چه ابعادی از توانمندسازی زنان در کشاورزی اهمیت دارد ؟

دانلود مقاله چه ابعادی از توانمندسازی زنان در کشاورزی اهمیت دارد ؟

دانلود مقاله چه ابعادی از توانمندسازی زنان در کشاورزی اهمیت دارد ؟

دانلود مقاله چه ابعادی از توانمندسازی زنان در کشاورزی اهمیت دارد ؟

موضوع انگلیسی:What dimensions of women’s empowerment in agriculture matter for
?
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده
این مقاله به بررسی ارتباط بین توانمندسازی زنان در کشاورزی و وضعیت تغذیه زنان و کودکان با استفاده از داده های پایه 2012 از نظرسنجی مبتنی بر جمعیت Feed the Future در
شمال غنا با استفاده از یک شاخص جدید مبتنی بر نظرسنجی ، شاخص توانمندسازی زنان در کشاورزی ، ما
انجام تجزیه و تحلیل در سطح فردی از شاخص های مربوط به تغذیه از جمله تغذیه انحصاری با شیر مادر ، نمره تنوع غذایی کودکان ، حداقل تنوع غذایی و حداقل رژیم غذایی قابل قبول ، تغذیه کودکان
نمرات z قد ، وزن ، قد ، وزن و سن و تنوع غذایی زنان
و شاخص توده بدن نتایج نشان می دهد که توانمندسازی زنان با شدت بیشتری ارتباط دارد
کیفیت شیوه های تغذیه نوزادان و کودکان خردسال و تنها ضعیف با تغذیه کودک ارتباط دارد
وضعیت توانمندسازی زنان در تصمیم گیری های اعتباری با مثبت و معناداری ارتباط دارد
تنوع غذایی زنان ، اما نه شاخص توده بدنی. این نشان می دهد که وضعیت تغذیه بهبود یافته است
لزوماً با توانمندسازی در همه زمینه ها ارتباط ندارد و این حوزه ها ممکن است تأثیرات متفاوتی بر تغذیه داشته باشند.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید