دانلود مقاله چارچوبی برای تجزیه و تحلیل ریسک سیستم های حمل و نقل دریایی

دانلود مقاله چارچوبی برای تجزیه و تحلیل ریسک سیستم های حمل و نقل دریایی

دانلود مقاله چارچوبی برای تجزیه و تحلیل ریسک سیستم های حمل و نقل دریایی

دانلود مقاله چارچوبی برای تجزیه و تحلیل ریسک سیستم های حمل و نقل دریایی

موضوع انگلیسی:A framework for risk analysis of maritime transportation systems

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:25
سال انتشار:2015

چکیده
این مقاله چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل ریسک سیستم های حمل و نقل دریایی ارائه می دهد ، جایی که تجزیه و تحلیل ریسک به عنوان ابزاری برای حمایت از تصمیمات استدلالی درک می شود. عدم قطعیت نقش برجسته تری دارد
نسبت به وضعیت فعلی هنر در زمینه کاربرد حمل و نقل دریایی ، و ابزارهای مختلفی برای تحلیل عدم قطعیت ارائه شده است. توصیف ریسک دو مرحله ای اعمال می شود. در مرحله اول ، بیزیان
مدل سازی شبکه (BN) برای اندازه گیری ریسک احتمالی استفاده می شود. این مدل به عنوان یک ابزار ارتباطی و استدلالی عمل می کند و در تفکر و شواهد کیفی به تفکر کمک می کند
ارزیابی اثر ارزیابی شواهد همراه با تجزیه و تحلیل حساسیت برای انتخاب فرضیه های جایگزین برای اندازه گیری ریسک استفاده می شود ، در حالی که ارزیابی اثر فرض برای انتقال
استدلال فراتر از مدل بر این اساس ، قضاوت عدم قطعیت مشورتی در مرحله دوم تجزیه و تحلیل ریسک انجام می شود ، که با قدرت ارزیابی شواهد جهانی تکمیل می شود. این چارچوب برای مطالعه موردی نشت نفت از برخورد تانکرها با هدف برنامه ریزی ظرفیت واکنش و
ارزیابی خطرات زیست محیطی مدل BN یک ابزار فعال و قابل انتقال برای ارزیابی وقوع است
اندازه های مختلف نشت در یک منطقه دریایی. در حالی که مطالعه موردی از شواهد خاص خلیج فنلاند استفاده می کند ،
مدل و رویکرد تجزیه و تحلیل ریسک می تواند در زمینه های دیگر اعمال شود. بر اساس معیارهای ارزیابی و آزمایش برای
مدل ریسک و تجزیه و تحلیل ریسک ، مشخص شده است که این مدل یک نمایش قابل قبول از برخورد تانکر است
خطر نشت نفت
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید