دانلود مقاله پویایی علف های هرز و اصول کشاورزی حفاظت

دانلود مقاله پویایی علف های هرز و اصول کشاورزی حفاظت

دانلود مقاله پویایی علف های هرز و اصول کشاورزی حفاظت

دانلود مقاله پویایی علف های هرز و اصول کشاورزی حفاظت

موضوع انگلیسی:Weed dynamics and conservation agriculture principles
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2015

چکیده

کشاورزی حفاظتی (CA) بر اساس حداقل اختلال خاک ، پوشش دائمی خاک و تناوب زراعی است. به عنوان یک جایگزین پایدار برای سیستم های شامل خاکورزی معمولی ترویج می شود. تصویب CA
پویایی و جوامع علفهای هرز را تغییر می دهد و بنابراین تنظیم روشهای کنترل علفهای هرز را ضروری می سازد.
اهداف این مرور خلاصه کردن ادبیات مربوط به اصول CA و تعامل آنها است
تأثیرات بر چرخه های زندگی علف های هرز و ترکیب جامعه ، به طور مختصر شیوه های فرهنگی مناسب CA را مرور کنید
برای کنترل بیشتر علف های هرز ، و شناسایی مناطقی که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. سیستمهای بدون خاک دانه ها را در نزدیکی سطح خاک تجمع می دهند ، جایی که احتمال جوانه زنی آنها بیشتر است ، اما در معرض بیشتر آنها نیز قرار می گیرند
خطرات مرگ و میر از طریق تغییرات آب و هوایی و شکارچیان با فرض عدم ورود بذر به سیستم ، بانکهای بذری قابل جوانه زنی بدون خاکبرداری سریعتر از خاکورزی معمولی کاهش می یابد. کاهش خاکورزی
ممکن است جوامع علفهای هرز را از گیاهان دوساله به گیاهان یکساله و چند ساله تبدیل کند. بقایای سطح پایین تر است
دمای متوسط ​​خاک و ممکن است ظهور محصولات و علفهای هرز را به تأخیر بیندازد. جوانه زنی و رشد
گیاهان سالانه دانه های کوچک از محدودیت دسترسی به نور ، موانع رشد فیزیکی و پتانسیل رنج می برند
اثرات آللوپاتیک ناشی از بقایای سطحی تناوب محصول از طریق آللوپاتی و تغییر زمان بر علفهای هرز تأثیر می گذارد
هم مدیریت محصول و هم نیاز منابع. تناوب باید شامل محصولات مختلف کاشته شده باشد
فصول (به عنوان مثال ، پاییز و بهار) ، سالانه و چند ساله ، علف کش های مختلف و/یا خانواده های مختلف محصول. ادبیات نشان می دهد اجرای بدون خاکبرداری بدون تناوب محصول می تواند منجر به مشکلات شدید علف های هرز شود.
تنوع بیشتر محصولات تناوبی منجر به سهولت مدیریت علف های هرز می شود. شیوه های فرهنگی اضافی برای
CA شامل موارد زیر است: (i) انتخاب انواع بسیار رقابتی. (II) تغییر تاریخ کاشت ؛ (iii) جلوگیری از علف های هرز
استخدام بذر ؛ (IV) تنظیم چیدمان کاشت ، تراکم و قرار دادن کود ؛ و (v) کنترل های زیستی میکروبی. تحقیقات بیشتری در مورد: (1) اثرات متقابل خاکورزی و سطح مورد نیاز است
باقی مانده روی علفهای هرز ؛ (ii) استفاده از مدلها و/یا متاآنالیزها برای پیش بینی واکنشهای علفهای هرز و شناسایی
نقاط مداخله در CA ؛ و (iii) پتانسیل سرکوب علف های هرز چرخش های طولانی تر (4+ سال)

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید