دانلود مقاله هویت شرکتی ، مشتری مداری و عملکرد SME ها

دانلود مقاله هویت شرکتی ، مشتری مداری و عملکرد SME ها

دانلود مقاله هویت شرکتی ، مشتری مداری و عملکرد SME ها

دانلود مقاله هویت شرکتی ، مشتری مداری و عملکرد SME ها

موضوع انگلیسی:Corporate identity, customer orientation and
performance of SMEs
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:16
سال انتشار:2015

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر هویت شرکت (CI) بر عملکرد است
در شرکتهای کوچک و متوسط B2C (SMEs) در فرآوری مواد غذایی ، با درجات مختلف مشتری مداری (CO). این تحقیق در پارادایم اثبات گرایی جای گرفته است. بر اساس مرور ادبیات ، یک مدل مفهومی (شامل پنج فرضیه) با 102 نمونه آزمایش شده است
با استفاده از ابزار PLS-SEM این مطالعه نقش واسطه ای CO در CI و عملکرد را تعیین می کند
پیوند ، شواهد تجربی برای پیوند CI و عملکرد ارائه می دهد و با گسترش نظریه CI و CO در زمینه داده شده ، سهم افزایشی دارد.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید