دانلود مقاله نقش مدیریت احساسات رهبر در رهبر – عضو تبادل و نتایج پیرو

دانلود مقاله نقش مدیریت احساسات رهبر در رهبر – عضو تبادل و نتایج پیرو

دانلود مقاله نقش مدیریت احساسات رهبر در رهبر – عضو تبادل و نتایج پیرو

دانلود مقاله نقش مدیریت احساسات رهبر در رهبر – عضو تبادل و نتایج پیرو

موضوع انگلیسی:The role of leader emotion management in leader–member
exchange and follower outcomes
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2016

چکیده
در پاسخ به فراخوان های فزاینده برای چنین تحقیقاتی ، ما مدلی از رفتارهای رهبران را جهت مدیریت احساسات منفی پیروان توسعه داده و آزمایش می کنیم. این استراتژی های مدیریت احساسات بین فردی (IEMS) بر رفتارهای شهروندی سازمانی پیروان تأثیر می گذارد
در روابط بین فردی (OCBI) و رضایت شغلی از طریق ادراک پیروان انجام می شود
کیفیت روابط مبادله رهبر و اعضا (LMX). علاوه بر این ، ما تصور می کنیم که برخی ،
اما نه همه ، IEMS رهبر روابط LMX را ترویج و تقویت می کند. نتایج حاصل از داده های چند منبع
در نمونه ای از 163 دیاد رهبر – پیرو ، اکثر تأثیرات مستقیم فرضی را تأیید کردند
از IEMS رهبر و اثرات واسطه LMX.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید