دانلود مقاله نظارت و ارزیابی گذار و پایداری برنامه های بودجه ای

دانلود مقاله نظارت و ارزیابی گذار و پایداری برنامه های بودجه ای

دانلود مقاله نظارت و ارزیابی گذار و پایداری برنامه های بودجه ای

دانلود مقاله نظارت و ارزیابی گذار و پایداری برنامه های بودجه ای

موضوع انگلیسی:Monitoring and evaluating transition and sustainability
of donor-funded programs

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2015

چکیده

هدف: در کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​، برنامه هایی توسط بودجه بین المللی تأمین و اجرا می شود
اهداکنندگان اغلب به منابع مالی و مدیریت محلی منتقل می شوند ، اما چنین فرآیندهایی به ندرت مورد ارزیابی قرار می گیرند.
ما تجربیات ارزیابی انتقال برنامه مقیاس وسیع پیشگیری از HIV/AIDS در
هند ، معروف به آوهان ، به منظور درس گرفتن از روشهای ارزیابی گذار و
چالش های اجرایی
یافته ها: از نظر مفهوم سازی نظریه گذار ، تیم ارزیابی تنش ها را شناسایی کرد
بین ایده نهادینه سازی ویژگی های کلیدی برنامه آوهان و اطمینان از برنامه
انعطاف پذیری برای ارتقاء پایداری این انتقال در سه دور برنامه ریزی شد تا امکان سازگاری فراهم شود
برای مداخله گذار و طراحی برنامه در طول دوره گذار. تیم ارزیابی پیدا کرد
پیگیری این تغییرات به منظور درک اینکه کدام استراتژی ها و ویژگی های زمینه ای مهم است
انتقال پشتیبانی شده با استفاده از روشهای ترکیبی از نظرسنجیهای نیمه ساختار یافته ، از روشهای ترکیبی استفاده شد
نهادهای در حال گذار (انجام قبل و بعد از انتقال) ، با مطالعات موردی طولی. کیفی
داده ها به توضیح یافته های کمی کمک کردند. اقدامات آمادگی گذار قوی به نظر می رسید ، اما ما
از استحکام اقدامات نهادینه شدن مطمئن نبودند. در نهایت ، چالش هایی برای
اجرای چنین ارزشیابی مورد بحث قرار می گیرد.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید