دانلود مقاله نظارت بر رعایت فرایندهای تجاری

دانلود مقاله نظارت بر رعایت فرایندهای تجاری

دانلود مقاله نظارت بر رعایت فرایندهای تجاری

دانلود مقاله نظارت بر رعایت فرایندهای تجاری

موضوع انگلیسی:Compliance monitoring in business processes
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:26
سال انتشار:2015

چکیده
در سالهای اخیر ، نظارت بر انطباق فرآیندهای تجاری با مقررات ، محدودیتها و قوانین مربوطه در طول زمان اجرا به عنوان نگرانی اصلی در ادبیات و
تمرین. نظارت نه تنها به رعایت مستمر تطابق احتمالی اشاره دارد
نقض ، اما همچنین شامل توانایی ارائه بازخورد دقیق و پیش بینی است
نقض احتمالی انطباق در آینده مجموعه ای از ادبیات در مورد فرآیند کسب و کار
انطباق بسیار زیاد است و رویکردهایی که به طور خاص به نظارت بر روند رسیدگی می کنند ، دشوار است
شناسایی کنید علاوه بر این ، ابزارهای مناسب برای مقایسه سیستماتیک این رویکردها هستند
مفقود شده بنابراین ، مشخص نیست که کدام رویکردها برای سناریوهای خاص مناسب هستند. این
هدف این مقاله تعیین چارچوبی برای عملکردهای نظارت بر رعایت است
(CMF) که امکان مقایسه سیستماتیک رویکردهای موجود و جدید را برای آنها فراهم می آورد
نظارت بر قوانین رعایت فرایندهای تجاری در طول زمان اجرا. برای تعریف محدوده
در چارچوب ، در ابتدا ، مناطق مرتبط شناسایی و مورد بحث قرار می گیرد. CMF ها هستند
بر اساس مرور ادبیات سیستماتیک و پنج مطالعه موردی انتخاب شده برداشت شد. این
مناسب بودن انتخاب CMF ها به دو طریق نشان داده می شود: (الف) سیستماتیک
مقایسه با رویکردهای انطباق مبتنی بر الگو و (ب) طبقه بندی موجود
رویکردهای نظارت بر انطباق با استفاده از CMF ها. علاوه بر این ، کاربرد CMF ها
با استفاده از سه ابزار موجود که بر روی دو مجموعه داده واقع گرایانه اعمال شده است ، به نمایش گذاشته می شود. به طور کلی،
چارچوب CMF ابزارهای قدرتمندی برای تعیین انطباق موجود و آینده فراهم می کند
رویکردهای نظارت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید