دانلود مقاله نتایج یک مطالعه بر روی سبک دلبستگی بیماران وابسته به الکل و آن را ارائه می دهد

دانلود مقاله نتایج یک مطالعه بر روی سبک دلبستگی بیماران وابسته به الکل و آن را ارائه می دهد

دانلود مقاله نتایج یک مطالعه بر روی سبک دلبستگی بیماران وابسته به الکل و آن را ارائه می دهد

دانلود مقاله نتایج یک مطالعه بر روی سبک دلبستگی بیماران وابسته به الکل و آن را ارائه می دهد

موضوع انگلیسی:  presents the results of a study on alcohol dependent patients attachment style and its
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:17
سال انتشار:2014

چکیده

– معرفی. این مقاله نتایج یک مطالعه در مورد سبک دلبستگی بیماران وابسته به الکل و ابعاد مختلف آن را ارائه می دهد.
روش. 94 شرکت کننده الکلی و 94 غیر الکلی شرکت کننده (هر دو 53 زن و 41 مرد) بودند.
پرسشنامه سبکهای دلبستگی Plopa (KSP) و مقیاس دلبستگی کالینز و Read’s Adulthtachment (AAS)
استفاده شده.
متغیر داشتن والدین وابسته نیز در نظر گرفته شد.
نتایج. این مطالعه نشان داده است که افراد وابسته به الکل از نظر سبک دلبستگی و ابعاد آن با افراد غیر الکلی تفاوت قابل توجهی دارند. آنها همچنین نمرات کمتری در امنیت دریافت می کنند
سبک دلبستگی و نمرات بالاتر در سبک دلبستگی ناامن-مضطرب-دوسویه و اجتنابی
سبک ، و نمرات بالاتر در ابعاد دلبستگی – اضطراب و اجتناب. هیچ تفاوتی در
سبکهای دلبستگی و ابعاد آنها برای بیماران دارای والدین وابسته به الکل و غیر وابسته
نتیجه گیری افراد وابسته به الکل به ندرت ارتباط ایمن با دیگران و بیشتر اوقات برقرار می کنند
در روابط بین فردی بی اعتمادی نشان داده و از نزدیکی و صمیمیت اجتناب می کند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید