دانلود مقاله مهمترین شایستگی ها برای رشته اداری در کلمبیا

دانلود مقاله مهمترین شایستگی ها برای رشته اداری در کلمبیا

دانلود مقاله مهمترین شایستگی ها برای رشته اداری در کلمبیا

دانلود مقاله مهمترین شایستگی ها برای رشته اداری در کلمبیا

موضوع انگلیسی:Competencias más importantes para la disciplina
administrativa en Colombia

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:20
سال انتشار:2015

چکیده

بر اساس نتایج بدست آمده از پروژه TuningLatin-America ، که در کلمبیا تکرار شد ، این
این تحقیق 47 صلاحیت پروژه را شناسایی می کند که 5 مهمترین آنها بر اساس درک پروژه است
دانشگاهیان و کارفرمایان ، که باید برای تضمین نتایج خوب در نظر گرفته شوند
از متخصصان مدیریت شایستگی ها نیز با توجه به طبقه بندی شده اند
مبانی فلسفی بیدارد در زمینه های هستی شناختی ، ارزش شناسی ، معرفت شناسی ، پراکسیولوژی. این استودیو
هنگام ایجاد رتبه بندی شایستگی ها از جهت گیری توصیفی استفاده می کند و استنباطی را اعمال می کند
آمار برای تعیین میزان اهمیت آنها نتایج نشان دهنده درک متفاوتی است
برای دانشگاهیان و کارفرمایان با این حال ، کارفرمایان و دانشگاهیان تصور می کنند که مدیران
گرایش به عناصر معرفت شناختی و پراکسیولوژیکی دارند ، چه از نظر عمومی و چه از نظر عمومی
خاص می توان نتیجه گرفت که لازم است تلاشی برای از بین بردن فاصله بین دانش انجام شود
و جنبه های عملی در مقابل مفاهیم اخلاقی و اخلاقی و اصول هستی شناختی از طریق a
آموزش خوب ارائه شده در موسسات آموزش عالی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید