دانلود مقاله معجزه یا ظلم؟ دومین معلم علوم آینده نگر چشم انداز رشد جنین مرغ

دانلود مقاله معجزه یا ظلم؟ دومین معلم علوم آینده نگر چشم انداز رشد جنین مرغ

دانلود مقاله معجزه یا ظلم؟ دومین معلم علوم آینده نگر چشم انداز رشد جنین مرغ

دانلود مقاله معجزه یا ظلم؟ دومین معلم علوم آینده نگر چشم انداز رشد جنین مرغ

موضوع انگلیسی:Miracle or cruelty? The sophomore prospective science teachers’
perspective of chicken embryonic development
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2014

چکیده
این مطالعه با هدف یافتن نظرات معلمان علوم آینده در رابطه با رشد جنین مرغ انجام می شود
در آزمایشات آزمایشگاهی زیست شناسی این مطالعه از یک طرح پدیدارشناختی شامل یک روش تحقیق کیفی استفاده می کند. این
نمونه شامل 60 معلم علوم آینده در سال دوم بود. داده ها با استفاده از a جمع آوری شد
پرسشنامه ای که توسط محقق تهیه شده بود و مشاهدات بدون ساختار جلسات تشریح. داده ها بود
با استفاده از روش توصیفی کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید