دانلود مقاله مطالعه تاثیر سرمایه گذاری تجربه ، جنسیت و سطح تحصیلات

دانلود مقاله مطالعه تاثیر سرمایه گذاری تجربه ، جنسیت و سطح تحصیلات

دانلود مقاله مطالعه تاثیر سرمایه گذاری تجربه ، جنسیت و سطح تحصیلات

دانلود مقاله مطالعه تاثیر سرمایه گذاری تجربه ، جنسیت و سطح تحصیلات

موضوع انگلیسی:A study on the impact of investment
experience, gender, and level of education 

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر تجربه سرمایه گذاری ، جنسیت و سطح است
آموزش در مورد دو سوگیری خاص-اعتماد بیش از حد و خود انتسابی ، و بررسی رابطه بین این دو سوگیری. داده ها از نمونه 309 سرمایه گذار صندوق سرمایه گذاری جمع آوری شده است
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که اعتماد بیش از حد در مردان بیشتر از زنان است و با تجربه سرمایه گذاری و تحصیل افزایش می یابد. خودآموزی با آموزش افزایش می یابد ،
اما هیچ ارتباط معنی داری بین سوگیری نسبت به خود و جنسیت وجود ندارد ، همچنین بین
سوگیری نسبت به خود و تجربه سرمایه گذار یافته ها همچنین ارتباط معنی داری را نشان می دهد
بین خود انتسابی و اعتماد بیش از حد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید