دانلود مقاله مدیریت محدودیت و عملکرد زنجیره ارزش چای شرکت های پردازش

دانلود مقاله مدیریت محدودیت و عملکرد زنجیره ارزش چای شرکت های پردازش

دانلود مقاله مدیریت محدودیت و عملکرد زنجیره ارزش چای شرکت های پردازش

دانلود مقاله مدیریت محدودیت و عملکرد زنجیره ارزش چای شرکت های پردازش

موضوع انگلیسی:
Constraint Management and Value Chain Performance of Tea
Processing Firms

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:15
سال انتشار:2015

چکیده

محیطی که اکثر مشاغل در آن فعالیت می کنند با رقابت بسیار شدید مشخص می شود.
بنابراین ، سازمان ها استراتژی های مختلفی را طراحی می کنند تا بتوانند مزیت رقابتی ایجاد کنند
و رفاه ذینفعان خود را بهبود بخشند. این مقاله به دنبال تعیین نقش میانجیگری است
استفاده از ظرفیت در رابطه بین مدیریت محدودیت عملیات و زنجیره ارزش
عملکرد شرکت های فرآوری چای بر اساس دیدگاه های کنیا به طور خاص مطالعه
به دنبال پاسخ به س researchال تحقیق زیر بود: آیا نقش واسطه ای توسط ظرفیت ایفا می شود
استفاده از رابطه بین مدیریت محدودیت عملیات و زنجیره ارزش
عملکرد شرکت های فرآوری چای در کنیا این مطالعه یک طرح تحقیقاتی مقطعی را اتخاذ کرد.
نمونه ای از هشتاد و چهار (84) شرکت فرآوری چای استفاده شد و پاسخ دهندگان کارخانه بودند
حسابداران ارشد ، مدیران تولید و نمایندگان محیط زیست. چندگانه
برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون و تحلیل همبستگی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که
تعدیل اثر استفاده از ظرفیت در رابطه بین محدودیت های عملیات
مدیریت و عملکرد زنجیره ارزش شرکت مثبت و قابل توجه است. اعمال
فلسفه نظریه محدودیت ها (TOC) در فرایند تصمیم گیری در مدیریت ظرفیت ، اراده می کند
بهبود ظرفیت منابع گلوگاه و در نتیجه افزایش توان و ایجاد
مزیت رقابتی.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید