دانلود مقاله مدیریت سود ، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

دانلود مقاله مدیریت سود ، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

دانلود مقاله مدیریت سود ، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

دانلود مقاله مدیریت سود ، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

موضوع انگلیسی:Earnings management, corporate governance
and expense stickiness
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:18
سال انتشار:2015

چکیده

چسبندگی هزینه و هزینه یک مسئله مهم در حسابداری و اقتصاد است
تحقیقات انجام شده و ادبیات نشان داده است که چسبندگی هزینه را نمی توان از هم جدا کرد
از انگیزه های مدیران در این مقاله ، اثرات درآمد را بررسی می کنیم
مدیریت هزینه چسبندگی دارد تعریف سودهای مثبت کوچک یا ناچیز
با افزایش مدیریت سود ، ما هزینه های قابل توجهی را مشاهده می کنیم
چسبندگی در نمونه فرعی مدیریت غیر درآمد ، در مقایسه با
نمونه فرعی مدیریت سود وقتی هزینه ها را به تحقیق و توسعه تقسیم می کنیم ،
تبلیغات و سایر هزینه های عمومی ، متوجه می شویم که مدیران هزینه ها را کنترل می کنند
عمدتا با کاهش هزینه های عمومی. در ادامه شرکت ها را بررسی می کنیم
تأثیر حاکمیت بر چسبندگی هزینه با استفاده از تحلیل عاملی ، استخراج می کنیم
هشت عامل اصلی را در نظر بگیرید که حاکمیت شرکتی خوب هزینه ها را کاهش می دهد
چسبندگی در نهایت ، ما اثرات متقابل مدیریت سود و حاکمیت شرکتی را بر چسبندگی هزینه بررسی می کنیم. نتایج تجربی
نشان می دهد که حاکمیت شرکتی خوب می تواند چسبندگی هزینه را بیشتر کاهش دهد ،
اگرچه تأثیر آن به اندازه مدیران سود قوی نیست

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید