دانلود مقاله قابلیت های مدیریت ، نوآوری و جنسیت تنوع در تیم مدیریت عالی

دانلود مقاله قابلیت های مدیریت ، نوآوری و جنسیت تنوع در تیم مدیریت عالی

دانلود مقاله قابلیت های مدیریت ، نوآوری و جنسیت تنوع در تیم مدیریت عالی

دانلود مقاله قابلیت های مدیریت ، نوآوری و جنسیت تنوع در تیم مدیریت عالی

موضوع انگلیسی:Management capabilities, innovation, and gender
diversity in the top management team
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:15
سال انتشار:2015

چکیده
این مقاله تأثیر قابلیت های مدیریت بر عملکرد نوآوری SME های مبتنی بر فناوری و نقش تنوع جنسیتی در مدیریت عالی را تجزیه و تحلیل می کند.
تیم در این رابطه بازی می کند ما از نمونه ای از 205 شرکت کوچک و متوسط ​​اسپانیایی از بخش های فناوری استفاده می کنیم
و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای آزمایش فرضیه های ما. نتایج تأیید می کند که قابلیت های مدیریت بر نوآوری محصول و فرآیند تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این ، جنسیت
تنوع در تیم مدیریت عالی این رابطه را به طور مثبت تعدیل می کند. به عبارت دیگر،
هنگامی که قابلیت های مدیریت تأثیر بیشتری بر نوآوری محصول و فرآیند داشته باشند
تیم مدیریت از نظر تعداد مردان و زنان متعادل تر است. این مطالعه کمک می کند
برای درک بهتر عواملی که توضیح می دهد چگونه قابلیت های مدیریت به آنها تبدیل می شود
دستاوردهای سازمانی بیشتر و نیاز به تجزیه و تحلیل نقش تیم های مدیریت عالی و ترکیب آنها به ویژه در زمینه فناوری
شرکت های کوچک و متوسط این مطالعه همچنین شواهد جدیدی را برای تعداد کمی از مطالعاتی که به تجزیه و تحلیل می پردازند ، ارائه می دهد
تاثیر تنوع جنسیتی در تیم های مدیریت عالی بر نوآوری

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید