دانلود مقاله فلسفه یا علم؟

دانلود مقاله فلسفه یا علم؟

دانلود مقاله فلسفه یا علم؟

دانلود مقاله فلسفه یا علم؟

موضوع انگلیسی: Philosophy or Science?
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2014

چکیده

پاسخ به س questionالی که در عنوان تدوین شده است اغلب متخصصان جهان در مسائل اخلاقی را قطبی کرده است ، بیشترین تمایل به توجه
اخلاق به عنوان حوزه ای از تأملات فلسفی ، هم با سنتی که به آن مربوط است ، هم در سقراط و هم ارسطو ، و
به ویژه از نظر ماهیت گفتمان ، که به وضوح روح ترکیب و فراخوان جهانی بودن را نشان می دهد.
اندیشمندانی هستند-و آنها چندان نیستند ، به ویژه در افق پساخلاق-که بر الزام آن تأکید دارند
استانداردهای اخلاقی اعمال می شود و دانش بیشتری را در مورد بخش متمایزی از واقعیت – پدیده اخلاق – به همراه می آورد
ابزارها و روشهای علمی خاص

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید