دانلود مقاله عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر اخلاق حرفه ای

دانلود مقاله عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر اخلاق حرفه ای

دانلود مقاله عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر اخلاق حرفه ای

دانلود مقاله عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر اخلاق حرفه ای

موضوع انگلیسی:Individual And Organizational Factors Affecting On The
Professional Ethics
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2014

چکیده
هدف این مقاله نشان دادن مهمترین عوامل فردی و سازمانی موثر بر حرفه ای است
اخلاق در بین کارکنان سفارشی بوشهر ، بنابراین دو پرسشنامه استاندارد برای اندازه گیری دیدگاه آنها استفاده شد. داده ها جمع آوری شد
از 234 با استفاده از پرسشنامه کادوزیر (2002) در مورد اخلاق حرفه ای. از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد
تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده یافته ها نشان می دهد که بین اخلاق حرفه ای کارکنان و آنها تفاوت معناداری وجود دارد
نوع اشتغال و تجربیات همچنین ، بین مسئولیت پذیری ، وفاداری ، عدالت و عدالت تفاوت معناداری وجود دارد ،
هژمونی ، احترام ، احترام به ارزشها و هنجارها با اخلاق حرفه ای.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید