دانلود مقاله عوامل فردی خلاقیت

دانلود مقاله عوامل فردی خلاقیت

دانلود مقاله عوامل فردی خلاقیت

دانلود مقاله عوامل فردی خلاقیت

موضوع انگلیسی:Personal factors of creativity
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله هفت متاآنالیز عوامل فردی مرتبط با خلاقیت و نوآوری را ادغام می کند
و اثرات را بر اساس یک (r) یا دو یا چند (r¯) متاآنالیز گزارش می کند. هوش هیجانی (r = .31) ،
تفکر واگرا (r¯ = .27) ، گشودگی به تجربه (r¯ = .22) ، شخصیت خلاق (r¯ = .21) ، ذاتی
انگیزش (r¯ = .20) ، تأثیر مثبت (r¯ = .19) و آندروژنی (r = .19) با خلاقیت ارتباط دارند. سن (r = 0.17) ،
هوش (r¯ = 0.17) ، برونگرایی (r¯ = .13) ، خودکارآمدی (r¯ = .13) و انگیزه بیرونی (r = 0.11) بود
همچنین به طور متوسط با نوآوری مرتبط است. نگرش های طرفدار خطر (0.08 = r) و زن بودن (0.07 = = r) بود
ضعیف با خلاقیت ارتباط دارد نتایج مورد بحث قرار می گیرد ، فرایندهای توضیحی شرح داده می شود و عملی است
پیامدهای مورد بررسی برای سازمان ها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید