دانلود مقاله عوامل خطرساز عصبی و روانی اجتماعی در قاتلان زنجیره ای و قاتلان دسته جمعی

دانلود مقاله عوامل خطرساز عصبی و روانی اجتماعی در قاتلان زنجیره ای و قاتلان دسته جمعی

دانلود مقاله عوامل خطرساز عصبی و روانی اجتماعی در قاتلان زنجیره ای و قاتلان دسته جمعی

دانلود مقاله عوامل خطرساز عصبی و روانی اجتماعی در قاتلان زنجیره ای و قاتلان دسته جمعی

موضوع انگلیسی:Neurodevelopmental and psychosocial risk factors in serial killers and
mass murderers
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار:2014

چکیده

قتل های متعدد و زنجیره ای رویدادهای نادری هستند که تأثیر بسیار عمیقی بر جامعه دارند. ما انجام داده ایم a
بررسی سیستماتیک ، پیرو دستورالعمل PRISMA ، هم از ادبیات مورد بررسی و هم از روزنامه نگاری و
منابع قانونی در مورد کشتار جمعی و زنجیره ای یافته های ما به طور آزمایشی نشان می دهد که این اشکال شدید خشونت ممکن است نتیجه تعامل بسیار پیچیده عوامل بیولوژیکی ، روانی و جامعه شناختی باشد.
به طور بالقوه ، بخش قابل توجهی از قاتلان دسته جمعی یا زنجیره ای ممکن است دارای اختلالات تکاملی عصبی بوده باشند
مانند اختلال طیف اوتیسم یا آسیب به سر. تحقیقات در مورد قتل های متعدد و سریالی در مراحل اولیه خود است:
فقدان مطالعات دقیق وجود دارد و بیشتر ادبیات آن حکایتی و حدسی است. مطالعه آینده خاص
نقش بالقوه اختلالات تکاملی عصبی در قتلهای متعدد و زنجیره ای موجه است و به دلیل
در موارد نادر این رویدادها ، ممکن است تکنیک های تحقیقاتی ابتکاری مورد نیاز باشد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید