دانلود مقاله عوامل تعیین کننده مشاوران کشاورزی ایران تمایل به کشاورزی دقیق

دانلود مقاله عوامل تعیین کننده مشاوران کشاورزی ایران تمایل به کشاورزی دقیق

دانلود مقاله عوامل تعیین کننده مشاوران کشاورزی ایران تمایل به کشاورزی دقیق

دانلود مقاله عوامل تعیین کننده مشاوران کشاورزی ایران تمایل به کشاورزی دقیق

موضوع انگلیسی:Determinants of Iranian agricultural consultants’
intentions toward precision agriculture
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2015

چکیده

بحران های زیست محیطی و نگرانی های جهانی نسبت به پیامدها و اثرات جانبی آن
سیستمهای کشاورزی متعارف و فعالیتهای کشاورزی در زمینه محیط زیست به ضرورت تغییر الگوهای ذهنی در مورد سیستمهای کشاورزی پایدار منجر شد. ناهمسان
روش های کشاورزی مانند کشاورزی دقیق برای پاسخ به محیط ارائه شده است
مشکلات در سالهای اخیر هدف از این تحقیق بررسی عوامل م attitudeثر بر نگرش و قصد رفتاری پرسنل کشاورزی و مشاوران برای استفاده از فناوری های دقیق کشاورزی بود. از پژوهش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای برای جمع آوری داده های 183 استفاده شد
مشاوران کشاورزی در شرکتهای خدمات مهندسی کشاورزی و مشاوره فنی.
نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که پرسنل و مشاوران کشاورزی در
استان فارس قصد داشت از فناوری های دقیق کشاورزی استفاده کند. بر اساس نتایج ، نگرش رفتاری مهمترین عامل تعیین کننده قصد متخصصان نسبت به استفاده از دقت است.
فناوری های کشاورزی همچنین نوآوری فردی ، نگرش اعتماد به نفس ، سهولت درک شده
استفاده و درک مفید بودن فن آوری های دقیق کشاورزی بر نگرش رفتاری و قصد رفتاری استفاده از آنها تأثیر می گذارد. با توجه به نتایج ، پیشنهادات عملی ارائه شده است
استفاده از این فناوری ها در ایران

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید