دانلود مقاله عوامل تعیین کننده قابلیت مدیریت عالی در شناسایی کارکنان اصلی

دانلود مقاله عوامل تعیین کننده قابلیت مدیریت عالی در شناسایی کارکنان اصلی

دانلود مقاله عوامل تعیین کننده قابلیت مدیریت عالی در شناسایی کارکنان اصلی

دانلود مقاله عوامل تعیین کننده قابلیت مدیریت عالی در شناسایی کارکنان اصلی

موضوع انگلیسی:Determinants of top management’s capability to
identify core employees
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2015

چکیده

با وجود افزایش علاقه دانشگاهی ، فرایند تدوین مدیریت منابع انسانی هنوز مبهم است. توسعه منابع انسانی و ادبیات مدیریت استعداد ،
این مطالعه به بررسی نحوه شناسایی تیم های مدیریتی برتر از منابع انسانی مهم می پردازد. این
مدل پیشنهادی به بررسی نحوه توانایی تیم های مدیریت عالی در شناسایی کارکنان اصلی می پردازد
مشروط به دو ویژگی سرمایه انسانی اعضای آنها (مهارتهای شناختی و ارزش یابی). تجزیه و تحلیل تجربی توسعه یافته تأثیر سرمایه انسانی را تأیید می کند. با این اوصاف،
نتایج تنها بخشی از فرضیه های ما را پشتیبانی می کند و نشان می دهد که شناسایی بحرانی است
منابع انسانی پیچیده تر از تصورات نظری است. برآورد پیشنهادی
مدل نشان می دهد که برای توسعه کارآمد این فرایند ، تیم های مدیریت عالی به ترکیب مهارت های منطقی و خلاق و همچنین جهت گیری جمعی نیاز دارند. مفاهیم
این نتیجه گیری هم برای دانشگاهیان و هم برای پزشکان در مقاله مورد بحث قرار گرفته است
محدودیت های مطالعه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید