دانلود مقاله عوامل تعیین کننده افشای ریسک شرکتها به طور کلی شرکت های اسپانیایی

دانلود مقاله عوامل تعیین کننده افشای ریسک شرکتها به طور کلی شرکت های اسپانیایی

دانلود مقاله عوامل تعیین کننده افشای ریسک شرکتها به طور کلی شرکت های اسپانیایی

دانلود مقاله عوامل تعیین کننده افشای ریسک شرکتها به طور کلی شرکت های اسپانیایی

موضوع انگلیسی:Determinants of corporate risk disclosure in large
Spanish companies
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:19
سال انتشار:2015

چکیده

بهبود افشای ریسک بخش مهمی از اصلاحات حاکمیت شرکتی بوده است. این
هدف مقاله شناسایی عواملی است که میزان 35 نمونه اسپانیایی ذکر شده را توضیح می دهد
شرکتها اطلاعات مربوط به ریسک را افشا می کنند. این مطالعه بر افشای ریسک انجام شده در شرکت متمرکز است
گزارش های حاکمیتی در طول سال 2009. با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا ، یک فهرست تهیه شد
به منظور ارزیابی میزان و کیفیت اطلاعات ریسک فاش شده توسط شرکت های اسپانیایی. چند
ویژگی ها انتخاب شدند و تأثیر آنها بر سطح افشای ریسک به صورت تجربی آزمایش شد. نتایج
نشان می دهد که بخش و سطح ریسک با میزان افشای ریسک شرکت ارتباط مثبت دارد. این مطالعه
با گسترش دامنه درک فعلی ، به تحقیقات بین المللی در مورد افشای ریسک می افزاید
شیوه های گزارش ریسک و عوامل تعیین کننده آنها یافته ها می تواند برای تنظیم کننده ها و
سیاست گذاران به منظور افزایش افشای ریسک و بهبود شفافیت.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید