دانلود مقاله ظرفیت تحمل ریسک به عنوان ابعادی جدید برای تجزیه و تحلیل حکمرانی پروژه

دانلود مقاله ظرفیت تحمل ریسک به عنوان ابعادی جدید برای تجزیه و تحلیل حکمرانی پروژه

دانلود مقاله ظرفیت تحمل ریسک به عنوان ابعادی جدید برای تجزیه و تحلیل حکمرانی پروژه

دانلود مقاله ظرفیت تحمل ریسک به عنوان ابعادی جدید برای تجزیه و تحلیل حکمرانی پروژه

موضوع انگلیسی:Risk-bearing capacity as a new dimension to the analysis of
project governance
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

حاکمیت پروژه به عنوان یک عامل مهم در موفقیت تحویل پروژه در عمل شناخته شده است. بر این اساس ، این تحقیق با هدف
نشان می دهد که مفهوم ظرفیت تحمل ریسک (RBC) می تواند به عنوان ابعادی جدید در تجزیه و تحلیل و طراحی پروژه مورد استفاده قرار گیرد.
حکومت. تلاش می شود این مفهوم را با تعاریف حاکمیتی که در ادبیات اقتصاد هزینه معاملات به کار رفته پیوند دهد
و حاکمیت شرکتی رویکرد RBC به واسطه توانایی کمی خود ، خود را از دیدگاه های موجود در زمینه مدیریت پروژه متمایز می کند
ادغام سازمانی (به عنوان مثال ، سیستم تحویل) ، قراردادی (به عنوان مثال ، نسبت تقسیم خطر) و مالی (به عنوان مثال ، پوشش بیمه). این رمان
این رویکرد راهی برای گنجاندن ساختمان و داده های عملیاتی پروژه در طراحی مدیریت پروژه فراهم می کند. یک
مزیت با پتانسیل افزایش تصاعدی از آنجا که سیل داده های دیجیتالی از طریق استقرار اطلاعات فوری در دسترس قرار می گیرد
فناوری ها (به عنوان مثال مدل سازی اطلاعات ساختمان)

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید