دانلود مقاله شواهد اعتبار را برای اندازه گیری اصالت فردی در ایجاد کنید کار در نمونه های برزیل

دانلود مقاله شواهد اعتبار را برای اندازه گیری اصالت فردی در ایجاد کنید کار در نمونه های برزیل

دانلود مقاله شواهد اعتبار را برای اندازه گیری اصالت فردی در ایجاد کنید کار در نمونه های برزیل

دانلود مقاله شواهد اعتبار را برای اندازه گیری اصالت فردی در ایجاد کنید کار در نمونه های برزیل

موضوع انگلیسی:Construct validity evidence for the individual Authenticity Measure at
Work in Brazilian samples
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده
اصالت در محل کار به عنوان حدی است که افراد احساس می کنند و با آن منسجم عمل می کنند
خودشان هدف در این مطالعه تطبیق و بدست آوردن شواهد اعتبار اولیه سازه بود
اندازه گیری اصالت فردی در کار در زمینه برزیل. نمونه شامل 477 کارمند بود ،
که به نسخه اولیه مقیاس ، شامل 12 مورد پاسخ داد. برای ارتباط اندازه گیری با سایرین
از متغیرها ، ابزارها برای اندازه گیری سازه های مثبت و منفی مرتبط با کار و زندگی استفاده شد.
نتایج تجزیه و تحلیل عوامل اکتشافی و تأییدی اجازه تولید مثل کامل را داد
ساختار سه عاملی نسخه اصلی تجربه معتبر با مثبت ارتباط داشت
جنبه های مثبت و قابل توجه کار و زندگی و منفی با جنبه های منفی کار و زندگی ،
در حالی که برعکس با خودبیگانگی اتفاق افتاد. نتیجه گرفته شد که مقیاس اولیه را نشان می دهد
شواهد روایی بسازید ، که استفاده از آنها را برای شرایط تحقیقاتی آینده توصیه می کند.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید