دانلود مقاله شبکه های هیئت مدیره مستقل و کنترل رفتار تونل گذاری سهامداران

دانلود مقاله شبکه های هیئت مدیره مستقل و کنترل رفتار تونل گذاری سهامداران

دانلود مقاله شبکه های هیئت مدیره مستقل و کنترل رفتار تونل گذاری سهامداران

دانلود مقاله شبکه های هیئت مدیره مستقل و کنترل رفتار تونل گذاری سهامداران

موضوع انگلیسی:Independent directors’ board networks and
controlling shareholders’ tunneling behaviorq

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:18
سال انتشار:2014

چکیده

به عنوان یکی از کانال هایی که مدیران هیئت مدیره از طریق آن روابط مهمی ایجاد می کنند ،
شبکه های هیئت مدیره می توانند نقش حاکمیت مدیران مستقل را تحت تأثیر قرار دهند. تعریف شبکه های هیئت مدیره به عنوان ارتباطات آنها بر اساس روابط مستقیم آنها
این مقاله هنگام خدمت در حداقل یک هیئت مدیره معمولی ، کاوش می کند
نقش مرکزیت شبکه مدیران مستقل در مهار رفتار تونل با کنترل سهامداران در بازار سرمایه چین.
شواهد تجربی ما نشان می دهد که رفتار تونل زنی با کنترل سهامداران با مرکزیت مدیران مستقل شبکه ارتباط منفی دارد.
و این رابطه زمانی قوی تر می شود که صندوق غیرعملیاتی باشد
به عنوان معیار تونل زنی استفاده می شود. نتایج مطالعه ما نشان می دهد که شبکه های هیئت مدیره می توانند به مدیران مستقل کمک کنند تا رفتارهای تونل زنی را تا حد زیادی مهار کنند
سهامداران ، که نقش مثبتی در حاکمیت شرکتی ایفا می کند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید