دانلود مقاله سیستم پشتیبانی از محل خدمات خدمات در کشاورزی به عنوان مثال شبکه بازیافت خودرو

دانلود مقاله سیستم پشتیبانی از محل خدمات خدمات در کشاورزی به عنوان مثال شبکه بازیافت خودرو

دانلود مقاله سیستم پشتیبانی از محل خدمات خدمات در کشاورزی به عنوان مثال شبکه بازیافت خودرو

دانلود مقاله سیستم پشتیبانی از محل خدمات خدمات در کشاورزی به عنوان مثال شبکه بازیافت خودرو

موضوع انگلیسی:System supporting location of service works in agriculture
on example of vehicle recycling network
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای انتخاب مکان ایستگاه های برچیدن در شبکه بازیافت خودرو ارائه می دهد.
این سیستم به طور م algorithثر از الگوریتم های ژنتیک استفاده می کند. مکانها بر اساس معیار زیر بهینه سازی شده اند: به حداقل رساندن
هزینه های مربوط به حمل و نقل ، ذخیره سازی و برچیدن وسایل نقلیه در پایان عمر و همچنین هزینه های مربوط به حمل و نقل قطعات
و مواد سیستم پیشنهادی جهانی است و ممکن است در کشاورزی برای تعیین مکان انواع مختلف امکانات مورد استفاده قرار گیرد
در یک شبکه ، در هر منطقه معین سازماندهی شده است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید