دانلود مقاله سیستم هزینه یابی بر اساس فعالیت

دانلود مقاله سیستم هزینه یابی بر اساس فعالیت

دانلود مقاله سیستم هزینه یابی بر اساس فعالیت

دانلود مقاله سیستم هزینه یابی بر اساس فعالیت

موضوع انگلیسی: activity based costing system 

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2014

چکیده

شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) برای رقابت پذیری با چالش های جدی روبرو هستند و به آن نیاز دارند
تدوین استراتژی هایی که بتوانند هزینه های خود را کنترل کنند. هدف این کار تجزیه و تحلیل و ارزیابی است
تأثیر ، نفوذ و ویژگی های هزینه های مبتنی بر فعالیت (ABC). این تحقیق از نظر کمی است
نوع طرح توصیفی ، با نمونه 180 SME. نتایج نشان می دهد که نفوذ ABC در SME ها کم است
با استفاده از سیستم های سنتی ، به دلیل عدم دانش ، و اینکه شرکت هایی هستند که از هیچ کدام استفاده نمی کنند
اصلا سیستم هزینه یابی در نهایت SME های مکزیکی سازگاری و مفید بودن ABC را تشخیص می دهند و
که مهمترین حقیقت درک کاربرد احتمالی روشهای مختلف هزینه یابی است
برای اهداف مختلف

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید