دانلود مقاله روابط بین فردی و حرفه ای ارزشها و اخلاق بازاریابی در بین دانشگاهیان

دانلود مقاله روابط بین فردی و حرفه ای ارزشها و اخلاق بازاریابی در بین دانشگاهیان

دانلود مقاله روابط بین فردی و حرفه ای ارزشها و اخلاق بازاریابی در بین دانشگاهیان

دانلود مقاله روابط بین فردی و حرفه ای ارزشها و اخلاق بازاریابی در بین دانشگاهیان

موضوع انگلیسی:The Relationships between Personal Cultural and Professional
Values and Marketing Ethics among the Academicians
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2014

چکیده
هدف اصلی این تحقیق تعیین رابطه بین ارزشهای فرهنگی و حرفه ای شخصی و
دانشگاهیان اخلاق بازاریابی اخلاق بازاریابی عبارت است از ارزیابی اخلاقی تصمیمات و اقدامات به عنوان درست یا نادرست در این زمینه
بر اساس اصول پذیرفته شده رفتاری در بازاریابی نظرسنجی از دانشگاهیان برای تعیین این موضوع انجام شد
عوامل مرتبط با اخلاق بازاریابی دانشگاهیان با استفاده از این ابعاد: جمع گرایی ، اجتناب از عدم قطعیت ،
فاصله قدرت و ارزشهای حرفه ای اخلاق بازاریابی با استفاده از مقیاس هنجارهای بازاریابی ویتل ارزیابی می شود. از 150
پرسشنامه های توزیع شده به دانشگاهیان در موسسات آموزش عالی در مالزی ، 124 پاسخ دهنده جمع آوری شد. داده ها
با استفاده از روشهای مختلف مانند آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید