دانلود مقاله رفع نیازها از طریق سایت های شبکه های اجتماعی

دانلود مقاله رفع نیازها از طریق سایت های شبکه های اجتماعی

دانلود مقاله رفع نیازها از طریق سایت های شبکه های اجتماعی

دانلود مقاله رفع نیازها از طریق سایت های شبکه های اجتماعی
موضوع انگلیسی:Satisfying needs through Social Networking Sites
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده

مقدمه: با توجه به چارچوب های نظری مدل دو عاملی استفاده از فیس بوک و نظریه تعیین خود ، مطالعه حاضر فرض می کند که ارضای نیازهای برآورده نشده از طریق شبکه های اجتماعی
سایت ها (SNS ها) ممکن است راهی برای استفاده مشکل ساز از خدمات ارتباطی اینترنتی (GPIU) برای
افراد مضطرب اجتماعی
روش ها: چهارصد دانشجو در مقطع کارشناسی (زنان = 51.8؛ ؛ میانگین سنی = 22.45 + 2.09) سه دوره را تکمیل کردند
مقیاس های مختصر میزان رضایت از طریق SNS از نیاز به تعلق ، نیاز به ارائه خود و نیاز
برای قاطعیت ، مقیاس عمومی استفاده مشکلی از اینترنت 2 و مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی.
مدل سازی معادلات ساختاری به طور جداگانه برای مردان و زنان انجام شد.
یافته ها: تأثیر مستقیم اضطراب اجتماعی بر GPIU در هر دو جنس مشاهده شد. مردان و زنان مضطرب اجتماعی تمایل دارند از SNS برای اهداف خودنمایی و همچنین فرصتی برای قاطعیت بیشتر استفاده کنند. این
ارتباط بین اضطراب اجتماعی و GPIU تا حدی تنها با نیاز به خودنمایی انجام شد
در بین مردان
نتیجه گیری: نتایج حاضر درک ما را از توسعه استفاده مشکل ساز از اینترنت گسترش می دهد
خدمات ارتباطی ، بر اساس چارچوب مدل عامل دوگانه استفاده از فیس بوک و خود
نظریه تعیین. برآوردن نیاز برآورده نشده برای ارائه خود (یعنی تمایل به ایجاد یک امر مثبت)
تصور از خود در دیگران) از طریق SNS می تواند یکی از راههای ممکن برای GPIU برای اجتماعی باشد
مردان نگران

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید