دانلود مقاله رابطه واسطه ای خودآگاهی بر فرسودگی شغلی سرپرست و گروه کاری مدنی و ایمنی روانی

دانلود مقاله رابطه واسطه ای خودآگاهی بر فرسودگی شغلی سرپرست و گروه کاری مدنی و ایمنی روانی

دانلود مقاله رابطه واسطه ای خودآگاهی بر فرسودگی شغلی سرپرست و گروه کاری مدنی و ایمنی روانی

دانلود مقاله رابطه واسطه ای خودآگاهی بر فرسودگی شغلی سرپرست و گروه کاری مدنی و ایمنی روانی

موضوع انگلیسی:The mediating relationship of self-awareness on supervisor burnout
and workgroup Civility & Psychological Safety
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار:2015

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی این موضوع بود که آیا خودآگاهی مدیریتی (که به عنوان میزان توافق بین خود و رتبه های زیرمجموعه رفتارهای رهبران تعریف می شود) رابطه بین
فرسودگی ناظر و شرایط گروه کاری تحت نظارت. با استفاده از رویکرد HLM ، ناظر احساسی
خستگی ، شخصی سازی و موفقیت شخصی روابط غیر مستقیم قابل توجهی را نشان داد
با مدنیت در محل کار و ایمنی روانی ، از طریق خودآگاهی مدیریتی. بدون رابطه مستقیم
بین فرسودگی شغلی سرپرست و شرایط گروه کاری پیدا شد ، که نشان می دهد خودآگاهی ممکن است باشد
یک واسطه مهم برای ویژگی های فردی رهبرانی که قبلاً تصور می شد غیر قابل توجه است.
مقایسه های تکمیلی اضافی نشان داد که گروه های کاری با سرپرستان که امتیاز خود را بیش از حد ارزیابی کرده اند
رفتارهای عملکردی پایین ترین سطوح مدنی و ایمنی روانی را در مقایسه با گروه های کاری با سرپرستان که رفتارهای عملکردی خود را به طور دقیق رتبه بندی کرده یا کمتر از آنها ارزیابی کرده اند ، گزارش کرده اند. با این حال،
ناظران که عملکرد خود را پایین ارزیابی کرده اند ، بالاترین سطح فرسودگی شغلی را گزارش کرده اند ، که برجسته است
اهمیت خودآگاهی (رتبه بندی دقیق خود) در ارتباط با نتایج فردی و گروهی.
روابط بین فرسودگی شغلی سرپرست ، خودآگاهی مدیران و ادراک گروه کار
مدنیت و ایمنی روانی هنگام در نظر گرفتن جهت گیری توافقنامه رتبه بندی شخصی دیگر ، با تأثیر منفی فرسودگی شغلی در سطح سرپرست تأثیر مستقیم تری بر
درک سطح کار گروه از مدنیت و ایمنی روانی هنگامی که گروه کاری توسط یک گروه مدیریت می شود
کمتر از رتبه دهنده ، بر خلاف یک رتبه دهنده دقیق یا بیش از حد. از نظر عملی ، سازمانها باید نقش را در نظر بگیرند
خودآگاهی مدیران در تأثیرگذاری بر عملکرد زیرمجموعه و ایجاد شرایط کاری مطلوب. همچنین ، این مطالعه نشان می دهد که اثرات فرسودگی شغلی فراتر از فرد است و قابل توجه است
پیامدهای عملکرد افرادی که تحت نظارت مدیر سوخته هستند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید